Опции

Опцията е финансов дериват, който предоставя правото, но не и задължението, за покупка (кол опция) или продажба (пут опция) на определена ценна книга или друг инструмент на предварително определена цена (страйк цена) и дата (дата на падеж). Опциите могат да бъдат от американски и европейски тип. Американската опция може да се упражни по всяко време до датата на падежа. Европейската опция може да се упражни само на датата на падежа (но може да бъде продадена по всяко време). Инструментът е подходящ за хеджиране на риск.

БенчМарк Финанс предлага онлайн търговия с опции върху валути, бинарни опции и борсово-търгувани опции.

Платформата Trader предоставя възможност за търговия с опции.

 

Описание:

  • Гъвкав инструмент за диверсификация на портфейла и хеджиране на риска
  • Търговия при ниски минимални обеми, тесни спредове и нисък марджин
  • Моментално сключване на сделки на реални пазарни цени
  • Възможност за заемане както на дълги, така и на къси позиции в опции
  • Използване на други инструменти (включително акции и облигации) като гаранция за търговия с опции
  • Професионално Табло за търговия с опции
  • Автоматично изпълнение при изтичане на опцията

Повече информация