Фондове

Борсово-търгувани фондове (ETF)

Борсово-търгуваните фондове са пасивно управлявани инвестиционни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Пасивните ETF предлагат широк и разнообразен избор на продукти, което ги прави идеални за диверсифициране на инвестиционни портфейли. БенчМарк Финанс предлага голям спектър от пасивни ETF, които покриват глобалните финансови пазари.
 
Борсово-търгуваните фондове могат да следват определен фондов, облигационен или стоков индекс, индивидуални икономики, специфична индустрия, регионален сектор или друг финансов инструмент.

Условия за търговия с ETF

Борса Работно време Комисиона   Мин. комисиона
American Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 15
Nasdaq National Market 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 15
New York Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 15
Deutsche Börse 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
London Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8*
Euronext Amsterdam 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
Euronext Paris 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
Swiss Exchange 10:00 - 18:30 0.10% CHF 18
Milano Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
BME Spanish Exchanges 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
Oslo Stock Exchange 10:00 - 18:20 0.10% NOK 65
Hong Kong Stock Exchange 04:30 - 11:00 0.15% HKD 150

*За ETF, които се котират във валути, различни от британски паундове, минималната комисиона се преизчислява в съответната валута по текущия спот курс.

Важно: При продажба на ETF, търгувани на фондовите борси в САЩ, се начислява допълнителна такса в размер на 0.00221% от брутната номинална стойност на сделката. Таксата е наложена от американския регулатор на фондовите пазари - SEC (Securities and Exchange Commission).

Пасивни ETF

Пасивните ETF предлагат широк и разнообразен избор на продукти, което ги прави идеални за диверсифициране на инвестиционни портфейли. БенчМарк Финанс предлага голям спектър от над 1000 пасивни ETF, които покриват глобални финансови пазари.  

Поради пасивната си структура, разходите за управление на ETF обикновено са по-ниски от тези на активно управляваните фондове и повечето взаимни фондове. Спредовете, при които се търгуват пасивните ETF, обикновено също са тесни. 

Списък с ETF

Изберете съответната борса*, за да прегледате фондовете, търгувани на нея.

 

 

Фондове върху стоки (ETC)

Фондовете върху стоки са подобни на борсово-търгуваните фондове, с изключение на това, че те следват представянето на определена стока или стоков индекс. ETC също се търгуват като традиционни акции.

Условия за търговия с ETC

Борса Работно време Комисиона   Мин. комисиона
AMS - Euronext Amsterdam 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
FSE - Deutsche Börse (XETRA) 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
LSE - London Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8*
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10
PAR - Euronext Paris 10:00 - 18:30 0.10% EUR 10

*За ETC, които се котират във валути, различни от британски паундове, минималната комисиона се преизчислява в съответната валута по текущия спот курс. 

Какво представляват фондовете върху стоки?

ETC са ценни книжа без падеж, търгувани на регулирани борси. ETC позволяват заемането на позиция в стока, без необходимостта от търговия на фючърси или физическа доставка. ETC нямат падеж, те са инструменти, които просто следват цената на съответната стока или стоков индекс.
 
Съществуват пет типа ETC, според начина, по който те следват базовата стока:

1. Физически ETC: Tова са ETC, които са директно свързани с цената на физическата стока.

2. Класически ETC: Това са стандартни ETC, които са свързани към стоков индекс.

3. Форуърд ETC: Това са ETC, които са свързани към стоков индекс с по-далечен падеж.

4. Къси ETC: Това са ETC с обратнопропорционална връзка към съответния стоков индекс.

5. ETC на марджин: Това са ETC с марджин ефект x2. Двойният марджин означава, че 1% движение в цената на стоката води до 2% движение в цената на ETC.

Пример:

Ако закупите ETC върху физическо злато, тогава вашият ETC ще предоставя доходност равна на доходността на златото минус приложимите такси. Ако закупите ETC на марджин върху суров петрол, тогава цената на вашия ETC ще се променя двойно (x2) спрямо промяната в цената на суровия петрол. С други думи, ако цената на петрола се увеличи с 50%, то цената на вашия ETC ще се увеличи със 100%. И обратното, ако цената на суровия петрол поевтинее с 50%, то цената на ETC ще се понижи със 100%.

Списък с ETC

Изберете съответната борса*, за да прегледате фондовете, търгувани на нея.

 

 

Гаранция за търговия на марджин

До 75% от стойността на заетите от вас позиции в ETF и ETC могат да бъдат използвани като допълнителна гаранция за марджин търговия с други продукти като валути, метали, опции и CFD.

Колона Стойност на обезпечение в горните таблици показва стойността на заетите от вас позиции в акции, които могат да бъдат използвани като допълнителна гаранция за марджин търговия с други продукти като валути, метали, опции и CFD.

Частично изпълнение на поръчки

Ако поръчка се изпълни частично, но в рамките на една търговска сесия, за нея ще бъде начислена една комисиона според таблицата горе. В случай на частично изпълнение, което протича в повече от една търговска сесия, БенчМарк Финанс прилага отделна комисиона за всяка част от общата поръчка, изпълнена в различна търговска сесия.

Други разходи при търговия с ETF/ETC

При търговия с борсово-търгувани фондове са приложими и следните допълнителни разходи:

  •  Спред купува/продава - ETF и ETC се търгуват по пазарно определен спред между цена купува и цена продава
  •  Такса за управление - Годишна такса за управление, определена от самия фонд
  •  Депозитарна такса - БенчМарк Финанс не начислява годишна депозитарна такса за борсово-търгувани фондове

Съхранение на клиентски активи

Финансовите инструменти, закупени от Клиента на чуждестранни регулирани пазари чрез платформите, предлагани от БенчМарк Финанс, се съхраняват в общи сметки в депозитарни институции към регулираните пазари по подсметката на трето лице, партньор на БенчМарк Финанс. Депозитарните институции към регулираните пазари не могат да издадат документи относно собствеността на финансовите инструменти на името на Клиента, защото те не се водят на негова сметка. В тези случаи, относно притежаваните финансови инструменти, БенчМарк Финанс може да издаде служебна бележка.

Борсови котировки в реално време

За да търгувате с ETF и ETC при котировки в реално време, е необходимо да сключите договор със съответната борса. Договорите за котировки в реално време се сключват директно от модул "Абонаменти" в платформите. Ако нямате абонамент за котировки в реално време, ще можете да търгувате с ETF и ETC, но модулите за търговия и графиките ще показват забавени цени. Повече информация можете да намерите на следния линк.

Лихви при опериране със средства преди сетълмент на акции

При търговия с акции, в зависимост от борсата сетълментът по сметката настъпва 2 или 3 дни след датата на изпълнение на сделката. БенчМарк Финанс ви позволява да изтеглите средствата от сметката си или да извършите с тях сделка с други акции и/или марджин продукти преди датата на сетълмента. В такива случаи, за всеки един ден до сетълмента БенчМарк Финанс ще начислява лихва в размер на LIBOR плюс 8% (на годишна база) върху използваната за търговия сума, за която не е настъпил сетълмент.

Изчисляване на печалба/загуба за позиции в ETF и ETC

В следващия PDF документ ще намерите подробно описание на начина на изчисляване на печалбата/загубата от търговия с ETF и ETC в платформите:

Изчисляване на печалба/загуба от търговия с ETF/ETC  

Договори за разлика върху ETF и ETC

Някои фондове от групата на пасивно управляваните могат да бъдат търгувани като Договори за разлика (CFD) в нашите платформи. За условия за търговия и марджин изисквания, моля проверете съответния инструмент в секция CFD върху акции.