Бинарни опции

Видове Бинарни опции

В платформата Saxo Trader могат да се търгуват бинарни опции върху 6 основни валутни двойки – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY, EUR/GBP и AUD/USD. Минимален обем на премията е 100 единици в базовата валута.

Бинарните опции са два вида - One Touch и No Touch. One Touch опцията носи печалба на купувача, ако цената на базовата валутна двойка достигне предварително избрано ниво преди падежа. No Touch опцията носи печалба на купувача, ако цената не достигне избраното ниво преди падежа.

Нивото на бариера на бинарна опция се счита за достигнато, когато средната стойност на спот курса (т.е. спредът между цена купува и цена продава) достигне това бариерно ниво.  

Пример: One Touch опция с бариера 1.3600. Когато спот курсът на валутната двойка EUR/USD достигне 1.3599/1.3601 (т.е. средната стойност е 1.3600), тогава опцията е падежирала "в пари".

Премия на опциите

Премията на Бинарната опция представлява процент от пълната, брутна стойност на опцията. Ако пълната стойност на опцията е 1000 валутни единици, а нейната цена е 20%, то премията ще бъде в размер на 200 валутни единици. При покупка на опция купувачът дължи премия.  

Пример 1: Покупка на Бинарна One Touch опция

Текущата цена на EUR/USD е 1.3100. Считате, че в рамките на две седмици цената ще достигне 1.3400. Въвеждате стойност на опцията от 1000 евро (минималният обем за търговия е 100 единици от базовата валута). Платформата калкулира премия за покупка от 20% от стойността на опцията, т.е. 200 евро. Ако в някакъв момент преди датата на падежа цената достигне 1.3400, получавате цялата стойност на опцията от 1000 евро. Чистата ви печалба е в размер на 800 евро. Ако цената не достигне 1.3400 до падежа, губите премията от 200 евро.  

Пример 2: Покупка на Бинарна No Touch опция

Текущата цена на EUR/USD е 1.3100. Считате, че в рамките на един месец цената няма да достигне 1.2950. Въвеждате стойност на опцията от 500 евро. Платформата калкулира премия за покупка от 30% от стойността на опцията, т.е. 150 евро. Ако до датата на падежа цената не достигне 1.2950, получавате цялата стойност на опцията от 500 евро. Чистата ви печалба е в размер на 350 евро. Ако в някакъв момент преди датата на падежа цената достигне 1.2950, губите премията от 150 евро.  

При позиции с цени или печалби във валута различна от валутата на вашата сметка за търговия премията и печалбата ще бъдат превалутирани към валутата на сметката по съответния пазарен курс към края на деня. Това преобразуване важи при първоначалното откриване на позиция, затварянето на съществуващи позиции и тогава, когато бариерното ниво е достигнато. Това включва и превалутирането на реализираната печалба или загуба към валутата на вашата сметка.  

Падеж на опциите

Ако пазарната цена достигне предварително зададеното ниво преди датата на падеж, бинарната опция (One Touch или No Touch) падежира моментално. Ако нивото не бъде достигнато, опцията изтича автоматично в 10:00 часа нюйоркско време на датата на падежа.  

Ако зададеното ниво бъде достигнато предварително и опцията падежира преди датата на падеж, сетълментът ще се осъществи в края на същия ден, без да е необходимо да се чака реалната дата на падеж. Това означава, че печалбата от опцията може да се ползва веднага за нови сделки с инструменти на марджин.  

Марджин изискване

Бинарните опции не се търгуват на марджин. При покупка на Бинарна опция купувачът заплаща първоначалната премия, която е част от пълната стойност на опцията. Пълната стойност на опцията се отразява веднага в сметката. Тя няма да може да се използва за търговия или за търговия на марджин до затваряне на позицията.

Изберете валутни опции подходящи за вашата стратегия

Ванила опции Бинарни опции
Подходящи за опитни трейдъри Подходящи за трейдъри с базови познания
Възможност за печалба от движенията на цената и пазарната волатилност
Считате, че определено ниво ще бъде достигнато (Touch опция)
или няма да бъде достигнато (No Touch)
Подходящи при по-сложни стратегии, включително делта хеджиране  Подходящи при по-опростени стратегии 
Търгуват се при марджин от 1%  Не се търгуват на марджин 

Табло за търговия с валутни опции

В платформата можете да намерите специализирано табло за търговия с валутни (бинарни или ванила) опции. Таблото представлява мрежа от цени купува/продава на най-ликвидните опции, подредени по страйк цена и дата на падеж.

Сайтът използва бисквитки. Научете повече. OK