Насрещни позиции

В платформата за търговия Saxo Trader е възможно заемане на насрещни позиции в един и същ инструмент без допълнително използване на марджин. В следните няколко примера са описани сделки за валутна търговия, но системата следва същата логика за всички инструменти:

1. Принципът на изпълнение на поръчките в платформата за търговия е FIFO (First In First Out - първата влязла излиза първа), т.е. насрещните позиции започват да се нетират по реда на постъпване. Насрещните позиции се осчетоводяват в края на всеки работен ден към 17:00 ч. местно време в Ню Йорк, САЩ, след което биват премахвани от системата. Най-често, но не винаги, поради различията при смяна на времената в отделните часови пояси, това означава 24:00 часа българско време.

Пример: Имате няколко дълги позиции по 10 000 EUR/USD и отваряте къса позиция от 20 000 EUR/USD. В този случай при осчетоводяването в края на деня първите две покупки по 10 000 EUR/USD ще се нетират с продажбата ви от 20 000 EUR/USD и ще останат само вторите две покупки по 10 000 EUR/USD:

 

 

2. Вторичната логика, която платформата следва при нетирането на насрещните позиции, е наличието на прикачени стоп или лимит поръчки. Ако към някои от позициите има свързани поръчки, те няма да бъдат нетирани.

Пример: Имате няколко дълги позиции по 10 000 EUR/USD и отваряте къса позиция от 20 000 EUR/USD. Към две от вашите позиции имате прикачени поръчки. Ако на първата и третата позиция имате прикачени поръчки (стоп , лимит  или и двете), системата ще приеме това, като желание тези позиции да не бъдат нетирани. При подобна конфигурация продажбата от 20 000 ще се нетира с втората и четвъртата покупка:

 

 

3. При затваряне на отворена позиция чрез бутона  в отчета за сметка клиентът заявява, че желае да нетира конкретна позиция. Двете позиции се свързват помежду си (бутоните за затваряне и прикачени стоп и лимит поръчки изчезват, а в лявата част се появява символ , който информира, че тези позиции ще се нетират помежду си.

Пример: Имате няколко дълги позиции по 10 000 EUR/USD и къса позиция от 20 000 EUR/USD. Решавате, че искате точно третата ви дълга позиция да се затвори. Правите го чрез бутона  в отчета за сметка. Ще се появи нова къса позиция от 10 000 EUR/USD, която е свързана с тази, която искате да затворите: