Facebook Pixel

Фючърси

Фючърс е борсово търгуван деривативен инструмент, чрез който на определена бъдеща дата и конкретна цена се купува или продава определен базов актив, като например земеделска стока, енергийна суровина, метал, лихвен процент, индекс и други. Използват се както за хеджиране, така и за спекулиране. Сделките с фючърси може да бъдат приключени с реална доставка на базовия актив или чрез паричен сетълмент. В платформите за търговия не се предлага приключване на сделка с реална доставка.

Фючърсите се търгуват на марджин (ливъридж). Това означава, че за сключване на сделка клиентът не трябва да притежава цялата сума, необходима за покупката или продажбата на базовия актив, а само част от нея. Тази сума се нарича марджин. Минималните марджин изисквания се определят от съответната борса.

Таблицата представя информация за условията за търговия с фючърси в платформата Saxo Trader. Информация за спецификациите на контрактите може да бъде намерена тук.

Валута на контракта   Обем на търговия: брой контракти/месец
  1-250  251-1 000   1 001 - 5 000
EUR EUR 6.00 EUR 3.00 EUR 1.50
GBP GBP 5.00 GBP 2.50 GBP 1.25
USD USD 6.00 USD 3.00 USD 1.50
CHF CHF 8.00 CHF 4.00 CHF 2.00
HKD HKD 45 HKD 30 HKD 20
HKD (Mini) HKD 30 HKD 25 HKD 20

Минималната комисиона е съответно USD 10, EUR 10, GBP 8 или CHF 11. Смяната на ценовите категории влиза в действие от началото на следващия месец, като не могат да бъдат връщани вече платени комисиони.

За всички италиански деривативни инструменти се прилага данък от Министерството на икономиката и финансите в Италия. Данъкът не зависи от мястото на изпълнение на сделката и важи както за дълги, така и за къси позиции. Информация за размера на данъка ще намерите тук.

Котировки на фючърси в реално време

Стандартно, котировките в платформата пристигат със забавяне от 15 минути. Получаването на котировки в реално време изисква плащане на абонамент към съответната борса. Сключването на абонамент може да се прави през платформата за търговия.

Първоначален и поддържащ марджин

Първоначалният марджин е гаранционната сума, която трябва да е разполагаема в клиентската сметка, за да се гарантира отварянето на позиция в съответния фючърсен контракт. След откриването на позицията влиза в сила поддържащият марджин, който представлява гаранционна сума, която трябва да бъде разполагаема по сметката, за да се гарантира поддържането на отворената позиция. Ако средствата в клиентската сметка се понижат под размера на сумата за поддържащ марджин, клиентът се уведомява за това в платформата (margin call). Ако средствата в сметката продължат да се понижават, може да се стигне до автоматично затваряне на позициите (stop out).

Частично изпълнение на поръчки

При изпълнението на поръчки за покупка или продажба може да се получи частично изпълнение в случите, когато целият обем на поръчката не може да бъде изпълнен на предварително зададената от клиента цена. В подобни случаи, количеството, за което не е изпълнена поръчката, остава на пазара като чакаща поръчка, която може да бъде изпълнена в рамките на зададената валидност на поръчката.

Падеж на контрактите

При падеж на фючърс не се извършва физическа доставка на базовия актив. Клиентът следва да следи за датите на падеж и първо известие (First Notice Date) на всеки контракт, в който има отворени позиции, и да се убеди, че е закрил позициите си, както следва:

  • Ако датата на падеж е преди датата на първо известие (или липсва дата на първо известие), позицията трябва да бъде затворена най-късно в деня на падежа.
  • Ако датата на първо известие съвпада или е преди датата на падеж, позицията трябва да бъде затворена най-късно в работния ден преди датата на първо известие.

Позициите ще бъдат затворени служебно на горепосочените дати, ако клиентът не ги е затворил преди това. Закриването на позициите ще стане при първа възможност, на официалната пазарна цена и всички произтичащи от това разходи ще са за сметка на клиента.

Датите на падеж и първо известие могат да бъдат видени в платформата за търговия.

Обучителни материали и информация от експерти

Страницата на CME Futures Institute дава достъп до котировки, графики, новини и пазарни коментари от експерти в индустрията. Независимо дали сте съвсем нов за пазара на деривати или опитен трейдър, който иска да усъвършенства конкретни умения, CME Institute ще ви помогне да задълбочите познанията си за фючърс пазара.