Опции

Опциите са алтернатива на търговията с акции, стоки, борсови индекси, като рискът при тях е предварително известен. Това е така, понеже опциите дават право на купувача, но не го задължават, да закупи даден актив в бъдещето по предварително уговорена цена. За това свое право купувачът заплаща на продавача т.нар. премия.

Платформата Saxo Trader осигурява достъп до 20 световни борси за търговия с опции.

Опции върху акции

Валута на опцията За 1 контракт
USD 3.00
EUR 3.00
GBP 2.50
CHF 4.00
HKD 30.00
AUD 5.00

При търговия с опции върху акции няма минимална комисиона.

Изтичане и автоматично упражняване

Опциите върху акции са в режим на автоматично упражняване при настъпване на падеж. Ако опцията е "в пари", тя ще бъде упражнена. Ако е "извън пари", ще изтече без стойност. Опцията ще бъде упражнена само ако клиентът разполага с достатъчно средства, за да покрие доставката на базовия актив. В противен случай опцията ще бъде затворена автоматично. При упражняване на опция и придобиване на базовия актив се заплаща комисионна за сделката.

Разходи за пренос

Късите позиции в опции върху акции подлежат на такса за пренос на позицията за следващ работен ден.

Опции върху фючърси

Валута на опцията За 1 контракт
AUD 10.00
EUR 6.00
GBP 5.00
USD 6.00
CHF 8.00
JPY 1000.00
NOK 65.00
SEK 75.00
CAD 6.00
HKD 30.00

При търговия с опции върху фючърси няма минимална комисиона.

Падеж

Предлагат се два типа опции. Опции от американски тип могат да се упражняват във всеки един момент преди датата на падеж. Когато този тип опция е „в пари“ тя може да се упражни и така да имате позиция в съответния фючърсен контракт, върху който е базирана опцията. Опции от европейски тип могат да се упражняват единствено на датата на падеж.

Разходи за пренос

Късите позиции в опции върху фючърси подлежат на такса за пренос на позицията за следващ работен ден.

Табло за търговия с борсови опции

В платформата можете да намерите специализирано табло за търговия с борсови опции. Таблото представлява мрежа от цени купува/продава на най-ликвидните опции, подредени по страйк цена и дата на падеж.

Борсови котировки в реално време

Котировките на акциите в платформата се показват с 15-минутно закъснение, което не пречи на сключването на сделки. За котировки в реално време е необходимо да бъде сключен абонамент към съответната борса. Договорите за котировки в реално време се сключват директно от модул "Абонаменти" в платформите.

Марджин кол

За инструменти, търгувани на марджин, е необходимо да се поддържа минимално ниво на паричните средства по клиентската сметка като гаранция. Ако в резултат на загуби паричните средства намалеят, така че използваният марджин стане поне 75% от паричните средства, клиентът получава съобщение в платформата, уведомяващо го, че паричната гаранция започва да се изчерпва - т.нар. "марджин кол". За да се намали процентът на използвания марджин клиентът може или да довнесе пари или да затвори част от отворените позиции. Когато използваният марджин стане поне 90%, клиентът получава съобщение, че ако загубите се увеличат, позициите могат да бъдат затворени служебно. При 100% използван маржин отворените позиции се затварят автоматично - т.нар. "стоп аут".

Такса неактивност

Такса за неактивност в размер на 100 USD или еквивалентната сума във валутата на сметката ще бъде начислена, когато клиентът не е извършвал никакви сделки за период от 6 последователни месеца (180 дни).


Важно: информацията за условията за търговия с опции в тази страница е ориентировъчна и непълна. Подробна информация за условията, както и за всички разходи за търговия е налична в платформата Saxo Trader, както и на сайта на Saxo Bank.