Чрез електронен подпис

Чрез електронен подпис

Договорът за търговия можете да свалите и разпечатате от следния линк: 

За да сключите договор, трябва да направите следните стъпки:

1. Разпечатайте съответния договор в един екземпляр и го попълнете.

Важно: Полетата "дата" в договора се попълват служебно от БенчМарк Финанс.

2. Приложете следните документи:

  • Двустранно сканирано копие на личната карта на представляващото лице, под която е изписано "Вярно с оригинала" и е положен подпис;
  • Попълнен и сканиран договор за търговия, заедно с приложенията към него;
  • Документ за актуално състояние от сайта на Търговския регистър;
  • Документ за издаден LEI номер на юридическото.

3. Изпратете подписания договор и документите на адрес front_office@benchmark.bg

Важно: Във връзка с регламента EMIR и регулациите по MiFID II, всички юридически лица, които желаят да търгуват с финансови инструменти, е необходимо да разполагат с LEI номер. За повече информация свърза с LEI номера, може да се свържете с нас.

След като получим документите, трябва да захраните вашата сметка. Повече информация за начините за депозиране можете да намерите тук.