CFD върху акции

В платформата Saxo Trader се предлага търговия със CFD върху акции от 21 световни борси при ниски комисиони и марджин изисквания. CFD върху акции дават възможност за реализиране на резултат както при поскъпване, така и при поевтиняване на цената на акцията.

Условия за търговия със CFD върху акции

Борса Работно време Комисиона  Мин. комисиона
Северна Америка
New York Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 8
NYSE ARCA 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 8
NASDAQ Capital Markets 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 8
NASDAQ Global Markets 16:30 - 23:00 USD $0.02/акция USD 8
Европа
Deutsche Börse¹ 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
London Stock Exchange² 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8
London International Exchange¹ 11:00 - 17:40 0.10% USD 10
Euronext Amsterdam¹ 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Brussels¹ 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Paris¹ 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Lisbon¹ 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Vienna Stock Exchange¹ 10:02 - 18:30 0.10% EUR 8
Swiss Exchange¹ 10:00 - 18:30 0.10% CHF 9
Milano Stock Exchange³ 10:00 - 18:30 0.19% EUR 8
Oslo Stock Exchange¹ 10:00 - 18:20 0.10% NOK 50
SWX Europe¹ 10:00 - 18:20 0.10% CHF 9
BME Spanish Exchanges¹ 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Nasdaq OMX Copenhagen 10:00 - 18:30 0.10% DKK 65
Nasdaq OMX Helsinki 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Nasdaq OMX Stockholm 10:00 - 18:30 0.10% SEK 65
Азия/Океания
Hong Kong Stock Exchange¹ 04:30 - 11:00 0.25% HKD 90

¹При сделки със CFD върху акции под обем от 10000 евро се начисляват както посочените комисиони, така и минималната комисиона.

²CFD върху акции, търгувани на London Stock Exchange, се котират в пенсове. 1 GBP = 100 GBp.

³Италианското финансово министерство налага данък върху трансакциите с италиански деривати, считано от март 2013 г. Вследствие на това, клиентите, търгуващи със CFD върху италиански акции заплащат дължим Stamp Duty Tax при покупка и при продажба. Информация за размера на данъка можете да намерите на следния линк.

Борсови котировки в реално време

За търговия със CFD върху акции при котировки в реално време, е необходимо да бъде сключен договор за котировки със съответната борса. Договорите за котировки в реално време се сключват директно от модул "Абонаменти" в платформите. Търговията с акции е възможна, без да бъде сключван договор за котировки, но модулите за търговия и графиките в платформата ще показват забавени цени.

Къси продажби на CFD върху акции

Късите продажби на CFD върху акции следват правилата за търговия на съответната борса. Например, при къса продажба на CFD върху акции, клиентът може да бъде задължен да закрие позицията си, в случай че търгуваната акция бъде отзована. Това може да се случи, ако заемането на прилежащата акция се ограничи поради корпоративни събития, като придобивания, дивиденти, права и други дейности на преструктуриране.

Лихви при търговия със CFD

При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работното време за деня на съответния индекс тя не подлежи на олихвявания. Върху позициите в CFD върху акции, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва, в зависимост от посоката на позицията:

  • При дълга позиция, се дължи лихва, определена на база Inter-Bank Offer Rate за валутата, в която акцията се търгува (LIBOR плюс 3%);
  • При къса позиция, се получава лихва на база Inter-Bank Bid Rate за валутата, в която акцията се търгува (LIBID минус 2.5%). Ако Inter-Bank Bid Rate за валутата, в която се търгува акцията минус 2.5% е отрицателно число, се заплащат лихви за къси CFD позиции.

Лихви при заемане на нисколиквидни CFD върху акции

Лихвите при заемане са приложими единствено при откриване на къси позиции в нисколиквидни акции. Тези разходи се начисляват на месечна база. Лихвеният процент по заемане се определя от пазарното търсене и предлагане и е различен за всеки инструмент и дата на сделка. Лихвените проценти за всяко CFD върху акция са показани в таб "Сметка --> Условия за търговия --> Списък със CFD върху акции/индекси" в платформата. Посочените лихвени проценти са на годишна база. Единствено нисколиквидните компании имат лихвен разход по заемане при откриване на къси позиции. Ликвидните компании имат лихвен процент по заемане от 0%.

Затварящ аукцион за някои CFD върху акции

За CFD върху акции от Европа и Азия (всички без CFD върху акции от САЩ), се предоставя възможност за участие в затварящите аукциони на съответните борси. Поръчки, които са поставени по време на редовната сесия и останат неизпълнени до края на търговията, ще бъдат насочени към затварящия аукцион. Ако по време на аукциона параметрите на поръчката бъдат достигнати, тя ще се изпълни. Ако поръчката не бъде изпълнена и по време на аукциона, то тя ще остане за следващия работен ден на борсата.

Поръчки, поставени след края на редовната сесия, но по време на затварящия аукцион, не остават за следващия работен ден, а директно ще се насочват към борсата, за да участват в аукциона, където могат да бъдат изпълнени при достигане на зададените параметри. Ако отново останат неизпълнени, поръчките автоматично ще останат за следващия работен ден на борсата.

Поръчки, поставени след края на затварящия аукцион, ще остават за следващия работен ден на борсата.

В затварящия аукцион могат да се пласират само пазарни и лимитирани поръчки. Поставянето на стоп поръчки по време на аукциона не се поддържа.

Дивиденти и други корпоративни събития при търговия със CFD

Дивиденти се изплащат по сметката на клиента за дълги позиции в CFD, издадени върху акции, чиито емитент обявява изплащане на дивидент. Изплащането се извършва на "Ex dividend" датата. Притежателите на къси позиции в CFD, издадени върху акции, чиито емитент обявява изплащане на дивидент, дължат дивидент, който ще бъде приспаднат от сметката им. Повече информация за други корпоративни събития може да бъде намерена на следния линк.

Пазарни поръчки 

Някои борси не поддържат пласирането на пазарни поръчки. При пласиране на пазарна поръчка на такава борса тя ще бъде преобразуване автоматично в агресивна лимитирана поръчка, която ще бъде поставена "в пари" до предварително определен процентен лимит. Задължение на клиента е да провери, дали агресивната лимитирана поръчка ще се изпълни след нейното поставяне.

Фондова борса Процентен лимит
American Stock Exchange (AMEX) 2.50%
Oslo Stock Exchange (OSE) 2.50%

Някои от брокерите контрагенти на Saxo Bank могат да предпочетат да преобразуват пазарните поръчки, поставени на гореизброените борси, в агресивни лимитирани поръчки 3% "в пари". С това се цели предпазване на клиентите от "лошо изпълнение" (bad fills) на поставената поръчка.

Освен стандартните пазарни поръчки за директна покупка или продажба, има възможност за поставяне на чакащи поръчки и свързани поръчки с отложено изпълнение. Повече информация може да бъде намерена на следния линк.

Марджин изискване за CFD върху акции

CFD върху акции се предлагат в няколко марджин групи в зависимост от пазарната капитализация, ликвидността и волатилността на акцията.

Категория на CFD върху акция Група Марджин изискване
Нисък риск 1 20%
Среден риск 2 20%
Висок риск 3 40%
Много висок риск 4 80%
Екстремно висок риск 5 100%

Таблицата показва информация за марджин изискванията за всички CFD върху акции: