Такси за пренос на позиции във фючърси, борсови опции и падежиращи инструменти в Trader

27.06.2017

Уважаеми клиенти,

Базелските споразумения за капитал установиха по-строги правила за пруденциален надзор над банките и инвестиционните посредници, свързани с поддържането на достатъчно капиталови резерви и ликвидност, които да ги направят още по-стабилни. Тези нови регулаторни изисквания увеличиха разходите за задържане на клиентски позиции и оскъпиха търговията с фючърси, борсови опции и други падежиращи инструменти.

Ето защо, считано от 1 август 2017 г., БенчМарк Финанс въвежда такси за:

  • Пренасяне на позиции във фючърси, борсови опции и падежиращи инструменти към следващ ден;
  • Държане на позиции в борсови опции с матуритет над 120 дни.

БенчМарк Финанс ще начислява лихва за пренос на позиция във фючърси, борсови опции и падежиращи инструменти, която ще е базирана на съответния междубанков лихвен процент плюс надбавка от 1.5%.

Лихви за пренос на позиции при търговия с фючърси, борсови опции и други падежиращи инструменти

От 1 август 2017 г. за всеки ден, в който клиент има отворена позиция във фючърси, борсови опции и други падежиращи инструменти, той ще дължи лихва. Натрупаните лихви за пренос на позиции ще бъдат удържани от сметката в края на календарния месец. В примера по-долу можете да видите как се формира съответната лихва.

Пример: Имате дълга позиция от 1 фючърс в E-mini S&P500 с изискуем марджин 5 500 долара и задържате позицията в рамките на 5 дни.

  • Номинална стойност: 115 000 долара
  • Марджин изискване: 5 500 долара
  • Време на държане на позицията: 5 дни
  • 1-месечен USD LIBOR: 1.00%
  • Надбавка: 1.50%

Изчислението на лихвата става по следния начин: 5 500 марджин*5 дни*(1.00%+1.50%)/360=1.91 долара

Лихва за държане на дълга позиция в борсови опции

От 1 август 2017 г., лихвата за държане на дълга позиция в опции ще зависи от вида актив (категория) и ще е приложена само за борсови опции с матуритет по-голям от 120 дни.

Лихвата ще бъде калкулирана на база на долупосочената таблица и ще бъде от държана в края на месеца.

Дневна лихва на борсови опции на стойност 1 000 000
Категория Лихва FX и злато Ценни метали, с изключение на злато Други суровини
Матуритет <120 дни 0 0 0 0
Матуритет >120 дни 0.10 0.70 1.10 1.60


При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.

БенчМарк Финанс


Сайтът използва бисквитки. Научете повече. OK