Условия за търговия

На Българска фондова борса са листнати акции от над 400 компании, като най-ликвидните и популярните сред тях са включени в състава на трите основни борсови индекса - SOFIX, BGBX40 и BG REIT.

Чрез инвестиции в български публични компании се придобива собственост върху акциите и всички останали права на акционерите - право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството и др.

БенчМарк предлага търговия с акции, компенсаторни инструменти, права, дялове и облигации при следните условия:

Сделки с ценни книжа Комисиона Минимум
Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти и други, сключени чрез платформата BG Trader
● При оборот от сделки до 100 000 лева 0.7% 1 лев
● При оборот от сделки над 100 000 лева 0.6% 1 лев
● При оборот от сделки над 1 000 000 лева по договаряне

Всички такси и комисиони на БенчМарк са подробно описани в Тарифата на ИП "БенчМарк Финанс" АД в раздел Правни документи.

Борсови сесии

Времетраенето на сесиите на БФБ за емисиите, търгуващи се непрекъснато, е както следва:

09:30 – 10:00 Pre-trading

10:00 – 10:10 Откриващ аукцион

10:10 – 16:55 Непрекъсната търговия

16:55 – 17:00 Закриващ аукцион

17:00 – 17:30 Post-trading

За емисиите, търгуващи се само посредством аукциони, търговската сесия е както следва:

09:30 – 10:00 Pre-trading

10:00 – 10:10 Откриващ аукцион

16:55 – 17:00 Закриващ аукцион

17:00 – 17:30 Post-trading