Защита на клиентски средства и отрицателен баланс

 

За БенчМарк сигурността и защитата на клиентските средства е основен приоритет. Инвестиционният посредник е въвел всички необходими механизми и процедури в своята практика, за да осигури оптимална защита за клиентските активи и парични средства.

Съхранение на клиентските активи и парични средства

БенчМарк поддържа записи и отделни сметки за всеки един от клиентите си, което позволява във всеки един момент да се отдели сметката на един клиент от тази на останалите, или от собствения портфейл на посредника. 

Активите на клиентите на БенчМарк се съхраняват във финансови институции с дългогодишна история. Сред тях са: Райфайзенбанк (България), УниКредит Булбанк (България), Алианц Банк (България), Кайша Банк (Испания) и други.

История и регулации

БенчМарк е част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Инвестиционният посредник е лицензиран от Комисията за финансов надзор и по Европейската директива за пазарите на финансови инструменти, известна още като MiFID.

Посредникът постоянно контролира и подобрява услугите си по отношение защитата на активите на клиентите, както и процедурите си по вътрешен контрол и управление на риска.

Успехът на дружеството и неговото развитие се основават най-вече на доброто партньорство с клиентите на дружеството, с финансовите институции, както и със съответните регулативни и надзорни органи.

Фонд за компенсиране на инвеститорите

БенчМарк е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите, който осигурява защита на клиентските активи на непрофесионални клиенти по сметки в инвестиционния посредник.

Защита от отрицателен баланс

БенчМарк възстановява натрупан отрицателен баланс по търговските сметки на всички професионални клиенти съгласно Политиката за защита от отрицателен баланс. Политиката не се прилага за непрофесионални клиенти, тъй като всички непрофесионални клиенти имат пълна и безусловна защита от отрицателно салдо в съответствие с разпорежданията на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).