Facebook Pixel

Извънборсови сделки

Страницата предоставя нормативно изискуемата информация за всяка сделка, сключена чрез БенчМарк Финанс на извън регулиран пазар с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, във връзка с изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Оповестяваната информация съдържа данни за вида, емисията, броя и единичната цена на финансовите инструменти - предмет на сделката, за валутата на сделката, дата и час на сключването ѝ. Посочената информация се публикува на интернет страницата на БенчМарк Финанс при спазване изискванията на чл. 38, ал. 6 от ЗПФИ, а именно:

  • до три минути от сключване на сделката, ако сделката е сключена в рамките на търговската сесия на най-относимия пазар;
  • преди откриването на следващата търговска сесия на най-относимия пазар.

Информацията ще бъде актуална в рамките на 24 часа след публикуването ѝ на интернет страницата на посредника.


Днес, 13.04.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 9:33 ч. прехвърляне чрез дарение на 398 000 бр. акции на Фармхолд АД.

В 9:35 ч. прехвърляне чрез дарение на 398 000 бр. акции на Фармхолд АД.

Днес, 16.04.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 15:27 ч., 143 175 бр. акции на Експат Бета АДСИЦ, с единична цена 0.20 лв., на обща стойност 28635 лв.

В 15:31 ч., 9000 бр. акции на Експат Бета АДСИЦ, с единична цена 0.30 лв., на обща стойност 9000 лв.

Днес, 18.06.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 10:43 ч., 2000 бр. акции на Лавена АД с единична цена 1.00лв., на обща стойност 2000 лв.

Днес, 25.06.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 12:23 ч., 2000 бр. акции на Лавена АД с единична цена 25.00 лв., на обща стойност 50 000 лв.

Днес, 11.10.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 10:00 ч., 3000 бр. акции на Хидроизомат АД с единична цена 1.43 лв., на обща стойност 4290 лв.

Днес, 29.10.2018 г., на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

 В 14:18 ч., 150 бр. акции на Експат Бета АДСИЦ, с единична цена 0.99 лв., на обща стойност 148.50 лв.

В 15:23 ч., 9000 бр. акции на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, с единична цена 1.0745 лв., на обща стойност 9670.50 лв.

В 15:23 ч., 5000 бр. акции на EXPAT CZECH PX UCITS ETF, с единична цена 0.9124 евро., на обща стойност 4562 евро.

В 15:23 ч., 3000 бр. акции на Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, с единична цена 0.8689 евро., на обща стойност 2606.70 евро.

В 15:24 ч., 3000 бр. акции на Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF, с единична цена 0.8792 евро., на обща стойност 2637.60 евро.

В 15:24 ч., 10 000 бр. акции на EXPAT GREECE ASE UCITS ETF, с единична цена 0.7428 евро., на обща стойност 7428 евро.

В 15:24 ч., 3000 бр. акции на Expat Hungary BUX UCITS ETF, с единична цена 0.8082 евро., на обща стойност 2424.60 евро.

В 15:25 ч., 3000 бр. акции на EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF, с единична цена 1.1295 евро, на обща стойност 3388.50 евро.

В 15:25 ч., 5000 бр. акции на EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF, с единична цена 0.7871 евро., на обща стойност 3935.50 евро.

В 15:26 ч., 5000 бр. акции на EXPAT ROMANIA BET UCITS ETF, с единична цена 0.9897 евро., на обща стойност 9678.42 евро.

В 15:26 ч., 3000 бр. акции на Expat Slovakia SAX UCITS ETF, с единична цена 0.8960 евро., на обща стойност 2688 евро.

В 15:26 ч., 3000 бр. акции на Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, с единична цена 0.8704 евро., на обща стойност 2611.20 евро.

Днес, 01.11.2018 г., на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 13:44 ч., 7010 броя акции на  Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, с единична цена 1 евро, на обща стойност 7010 евро.

В 13:44 ч., 4879 броя акции на  EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF, с единична цена 1 евро, на обща стойност 4879 евро.

В 13:44 ч., 4000 броя акции на  Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, с единична цена 1 лев, на обща стойност 4000 лв.

В 13:45 ч., 5000 броя акции на  EXPAT ROMANIA BET UCITS ETF, с единична цена 1 евро, на обща стойност 5000 евро.

В 13:45 ч., 3000 броя акции на  EXPAT CZECH PX UCITS ETF, с единична цена 1 евро, на обща стойност 3000 евро.

В 13:45 ч., 3080 броя акции на  Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF, с единична цена 1 евро, на обща стойност 3080 евро.

В 13:46 ч., 4900 броя акции на  Expat Hungary BUX UCITS ETF, с единична цена 1 евро, на обща стойност 4900 евро.

В 13:46 ч., 4850 броя акции на  Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, с единична цена 1 евро, на обща стойност 4850 евро.

В 13:46 ч., 3000 броя акции на  EXPAT GREECE ASE UCITS ETF, с единична цена 1 евро, на обща стойност 3000 евро.

В 13:47 ч., 30000 броя акции на  Експат Бета АДСИЦ, с единична цена 1 лев, на обща стойност 30000 лв.

Днес, 10.12.2018 г., на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки: 

В 11:36 ч., 66 700 броя акции на Сирма Груп Холдинг АД, с единична цена 0.90 лв., на обща стойност 60 030 лв.