Извънборсови сделки

Страницата предоставя нормативно изискуемата информация за всяка сделка, сключена чрез БенчМарк Финанс на извън регулиран пазар с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, във връзка с изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Оповестяваната информация съдържа данни за вида, емисията, броя и единичната цена на финансовите инструменти - предмет на сделката, за валутата на сделката, дата и час на сключването ѝ. Посочената информация се публикува на интернет страницата на БенчМарк Финанс при спазване изискванията на чл. 38, ал. 6 от ЗПФИ, а именно:

  • до три минути от сключване на сделката, ако сделката е сключена в рамките на търговската сесия на най-относимия пазар;
  • преди откриването на следващата търговска сесия на най-относимия пазар.

Информацията ще бъде актуална в рамките на 24 часа след публикуването ѝ на интернет страницата на посредника.


Днес, 13.04.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 9:33 ч. прехвърляне чрез дарение на 398 000 бр. акции на Фармхолд АД;

В 9:35 ч. прехвърляне чрез дарение на 398 000 бр. акции на Фармхолд АД;

Днес, 16.04.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 15:27 ч., 143 175 бр. акции на Експат Бета АДСИЦ, с единична цена 0.20 лв., на обща стойност 28635 лв.

В 15:31 ч., 9000 бр. акции на Експат Бета АДСИЦ, с единична цена 0.30 лв., на обща стойност 9000 лв.

Днес, 18.06.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 10:43 ч., 2000 бр. акции на Лавена АД с единична цена 1.00лв., на обща стойност 2000 лв.

Днес, 25.06.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 12:23 ч., 2000 бр. акции на Лавена АД с единична цена 25.00 лв., на обща стойност 50 000 лв.

Днес, 11.10.2018 г. на нерегулиран пазар се сключиха следните сделки:

В 10:00 ч., 3000 бр. акции на Хидроизомат АД с единична цена 1.43 лв., на обща стойност 4290 лв.