Суапиране на валутни позиции

Отворените форекс позиции подлежат на суапиране, когато останат отворени за следващ работен ден. Лихвеният суап може да бъде както положително, така и отрицателно число. Ако форекс позицията бъде отворена и затворена в рамките на работния ден, не се начислява суап.

Как се суапират валутните позиции ?

Прехвърлянето на позиция за следващ работен ден става посредством преместването на вальора за съответната позиция към нов вальор, с дата първия възможен работен ден. Стандартният вальор на основните валутни двойки на форекс пазара, е Т+2 работни дни. Вальорът на валутните спот позиции държани към 17:00 часа нюйоркско време (24:00 българско време), се прехвърля с нова дата на вальор, която е следващият работен ден. Като част от прехвърлянето, позициите подлежат на начисляване на лихвен суап, за задържането им към следващ ден.

При определянето на суапа, БенчМарк Финанс взема предвид Tom/Next (Tomorrow/Next) лихвените нива от междубанковия форуърден пазар на Tier-1 банки. Той може да бъде положителен или отрицателен. Основните компоненти, формиращи Tom/Next лихвата, се базират на лихвения диференциал между валутите, участващи във валутната двойка, ликвидността (в този случай ликвидността на форуърдния пазар може да бъде намалена заради важни избори, края на месец, тримесечие, година и др.), търсенето на междубанковия форуърден пазар, несигурността около валутите, както и важни събития, засягащи някоя от валутите във валутната двойка.

Пример за суапиране

Към 17:00 часа нюйоркско време (24:00 часа българско време) имате отворена дълга позиция в EURUSD. Вальорът на валутната позиция ще се премести с един работен ден напред. При дълга позиция имате закупени EUR и едновременно с това продадени съответното количество долари. Ако EUR има по-висок лихвен процент от USD – ще получите лихва, която ще бъде начислена по сметката ви. Ако EUR има по-ниска лихва от USD – ще дължите лихва, която ще бъде отчислена от сметката ви. Позиции, закрити преди 17:00 часа нюйоркско време (24:00 българско време), не подлежат на суапиране.

Важно: Тъй като новият вальор на позицията винаги се прехвърля за следващ работен ден, а валутните пазари почиват в събота и неделя, то суапът на оставените отворени позиции, държани в сряда срещу четвъртък, е троен. Също така, при официален почивен ден за дадена страна, вальорът за съответната валута (съответно за цялата валутна двойка) се измества за първия работен ден след празника.

Пример за начисляване на троен суап

При откриване на позиция в EURUSD в сряда, нейният вальор е петък (Т+2). Ако тази позиция бъде затворена в четвъртък (тоест позицията остава отворена към 24:00 българско време в сряда срещу четвъртък), вальорът ще се премести от петък за понеделник като ще ви бъде начислен суап за пренос на позицията за три дни – събота, неделя и понеделник.

Пример: Имате къса позиция в EURUSD за 0.10 лота (10 000 валутни единици). Дневният суап в платформата е положителен в размер на 2.70 USD за 1 лот. Суапът, който ще получите по позицията си, е 1/10 от 2.70 USD, тоест 0.27 USD.

Проверка на приложимите за деня лихви (суап числа)

Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции във валути (форекс) могат да бъдат проверени на този линк.

Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.

Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.