Facebook Pixel

Уведомление за промени в тарифата на БенчМарк Финанс, считано от 19.02.2018

12.02.2018

Уважаеми клиенти,


С решение на Съвета на директорите от 12.02.2018 г. са приети промени в Тарифата за събираните от инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД комисиони. Новата Тарифа влиза в сила от 19.02.2018 г. Промените касаят комисионите за сделки с ценни книжа, сключвани на БФБ. Клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Тарифата, имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на новата тарифа като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Новата Тарифа можете да видите на следния линк: Тарифа на БенчМарк Финанс

 

 


adwise