Facebook Pixel

Промени в Тарифата на посредника

26.02.2019

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 26.02.2019 г. са приети промени в Тарифата за събираните от инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД комисиони. Новата Тарифа влиза в сила от 01.04.2019 г. Промените касаят комисионите за сделки с ценни книжа, сключвани на БФБ, комисионите при трансфер или наследяване на книжа и въвеждане на комисиона неактивност за сметки на международни пазари. Клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Тарифата имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на новата тарифа като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Новата Тарифа можете да видите на следния линк: Тарифа на БенчМарк Финанс


adwise