Речник

 

Термин: Описание:
Извънредна възвръщаемост/Abnormal Return Доходността на ценните книжа извън тази, която може да се предвиди само от общото изменение на пазара. Кумулативна (или натрупана) извънредна възвръщаемост (Cumulative Abnormal Return или CAR) е сумарната извънредна възвръщаемост за периода, обхващащ обявяването или публикуването на информация, включително известно време преди и след това събитие.
Коригирана прогноза/Adjusted Forecast Прогноза (микро или макро), която е коригирана, за да се отчете неточността на предвиждането.
After Hour Trading Търговия с определена акция или индекс, която се състои след часа на приключването на официалната борсова сесия.
Опция/Option Опцията е финансов дериват, който предоставя правото, но не и задължението за покупка (кол опция) или продажба (пут опция) на определена ценна книга или друг инструмент на предварително определена цена (страйк цена) и дата (дата на падеж). Опциите могат да бъдат от американски и европейски тип. Американската опция може да се упражни по всяко време до датата на падежа. Европейската опция може да се упражни само на датата на падежа (но може да бъде продадена по всяко време).
Арбитраж/Arbitrage Едновременната покупка и продажба на еднакви или близки финансови инструменти с цел реализиране на печалба от разликата в цената.
Продава/Ask/Offer Курс продава за съответния финансов инструмент. Най-добрата пазарна цена, на която може да се закупи един инструмент.
Асоциирано лице/Associated person Лице, което менажира поръчки, клиенти или капитали/активи на клиенти или което управлява лица, занимаващи се с изброените дейности от името на комисионен търговец на фючърсни сделки, брокер, инвестиционен консултант, оператор по събиране на доходи и т.н.
Бар графика/Bar Chart Вид графика, използвана в техническия анализ, която показва цената на отваряне, цената на затваряне, както и най-ниската и най-високата цена на определен интервал от време.
Базис/Basis Разликата между моментната пазарна цена и цената на фючърсния контракт за даден финансов инструмент.
Базисен пункт/Basis Point Единица мярка (представляваща една стотна от процента, т.е. 0.01%), използвана при лихвените инструменти. 100 базисни пункта са равни на 1%.
Мечка/Bear Инвеститор, който очаква спад в цената на един инструмент, пазар или клас от активи.
Мечи пазар/Bear Market Пазар, характеризиращ се със спад на цените. Класическата дефиниция за мечи пазар на един борсов индекс е корекция от над 20% спрямо предходен исторически връх.
Мечи Спред/Bear Spread Едновременна покупка и продажба на два еднакви или тясно свързани фючърсни контракта с намерението за печалба от спадането на цената, но в същото време лимитиране на потенциалната загуба, ако тези очаквания не се сбъднат. При земеделските стоки това се постига, чрез продажбата на контракт с близка доставка и покупката на контракт с отдалечена доставка.
Котелно/Boiler Room Предприятие, което най-често работи в евтини офиси (от тук идва и наименованието котелно), използвайки тактика на силен натиск за продажби (основно по телефона) и по възможност фалшива или подвеждаща информация, повеждайки основно неопитни инвеститори.
Брокер/Broker Физическо лице или компания, която получава такса или комисиона за изпълнение на поръчка за покупка или продажба на определен финансов инструмент.
Цена купува/Bid price Най-добрата пазарна цена, на която може да се закупи един финансов инструмент в даден момент.
Бик/Bull Инвеститор, който очаква повишаване на цените. Противоположно на Мечка. Биковете атакуват с рогата си отдолу нагоре.
Бичи пазар/Bull Market Пазар, който се характеризира с ръст на цените.
Подход „купи-и-задръж“/ Buy-and-hold approach Дългосрочна, пасивна инвестиционна стратегия, при която инвеститорите закупуват акции и ги държат за дълъг период от време (например 10-20 години) независимо от движенията на пазара.
Бичи Спред/Bull Spread Паралелна покупка и продажба на два фючърсни контракта от един и същи вид или свързани помежду си, с намерението за печалба от покачването на цената, но в същото време лимитиране на потенциалната загуба, ако тези очаквания не се сбъднат. При земеделските стоки, например, това се постига, чрез покупката на контракт с най-близка доставка и продажбата на контракт с по-отдалечена във времето доставка.
Криви на Болинджър/Bollinger Band Технически индикатор, използван за сравнение между волатилността и относителните ценови нива за избран период от време. Съставен е от три линии: обикновена плъзгаща средна, горна проекция на плъзгащата средна плюс две стандартни отклонения и долна проекция на плъзгащата средна минус две стандартни отклонения. При повишаване на волатилността на пазара, кривите се разширяват и се отместват по-далече от средната. Когато пазарите са по-малко волатилни, кривите се свиват и се приближават към средната.
Кабел/Cable Неофициално название, което се отнася се до спот-курса на валутната двойка GBP/USD.
Свещи/Candlestick Chart Тип графика, която обобщава и онагледява информация за движението на цената на даден финансов инструмент за определен период. Тя дава същата информация, както и т. нар. Bar Chart. По-дебелата част (позната като тяло на свещта), свързва цената на отваряне с цената на затваряне. Тънките линии от двете страни на тялото (наречени сенки) свързват нивата на максималната и минималната цена, достигнати от инструмента за съответния период. Когато цената на отваряне е по-висока от цената на затваряне, тялото е запълнено или оцветено в зелено. В обратния случай тялото на свещта е незапълнено или оцветено в червено.
Канал/Channel При диаграмите, един ценови канал съдържа цените до края на тенденцията. Има три основни начина за оформяне на каналите: паралелен, кръгъл и канали, съдържащи ниски (меча тенденция) или високи (бича тенденция) пунктове.
Кеш стока/Cash Commodity Действителна, физическа стока, която бива купувана и продавана от хората, например, соя, царевица, злато, сребро, Съкровищни бонове и други.
Кеш пазар/Cash Market Място, където хората купуват и продават действителни стоки, например, зърнохранилища, банки, и т.н.
Кеш цена/Cash Price Цената на действителната физическа стока, върху която е базиран фючърсният контракт.
Стока/Commodity Предмет на търговия или продукт, който може да се използва за търговия. В по-тесен смисъл, продуктите, търгувани на оторизираните стокови борси: земеделски продукти, метали, петрол, валути, индекси и други.
Индекс на потребителските цени/Consumer Price Index Измерител на инфлацията в САЩ.
Контракт/Contract Единица за търговия на финансови или стокови фючърси. Играе ролята на реално двустранно споразумение между страните(купувач и продавач) извършващи транзакции на фючърси или транзакции на опции върху фючърси, съобразно правилника на съответната фючърсната борса.
Договор за разлика/Contract for Difference (CFD) Договорът за разлика е дериватен финансов инструмент, който позволява търговията с ценни книжа без физическото им придобиване. Той представлява сделка с ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определения в поръчката брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.
Месец на контракта/Contract Month Месецът, в който се извършва доставка или кешов сетълмент по един фючърсен контракт. Наричан още „месец на доставка“.
Кръстосано хеджиране/Cross Hedge Хеджиране на позиция в един актив с помощта на фючърси върху друга стока (актив).
Текуща сметка/Current Account Разликата между вноса и износа, включително стоки, услуги и парични преводи от рода на чуждестранни помощи. Платежният баланс на всяка страна се състои от текуща и капиталова сметка.
Дневен лимит на търговия/Daily Trading Limit Максималният ценови диапазон за определен финансов инструмент, който се определя всеки ден от борсата, на която той се търгува. Дневният лимит не спира търговията, а ограничава движението на цената в даден ден.
Дневна поръчка/Day Order Поръчка за покупка или продажба на един финансов инструмент, която автоматично се отменя ако не бъде изпълнена в рамките на деня, в който е поставена.
Дневна търговия/Day Trading Извършване на покупка и продажба в един и същи ден, което води до приключване на деня без отворени позиции.
Дневни търговци/Day Traders Спекуланти, които затварят позициите си преди приключването на деня.
Отложен месец/Deferred Month Отложен месец на доставка при фючърсната търговия е всеки месец освен най-близкия месец на доставка.
Доставяеми степени (също Договорни степени)/Deliverable Grades (AKA: Contract Grades) Стандартните степени на стоки или инструменти изброени в правилата на борсите, които трябва да се спазват, когато реално се доставят стоки от фючърсни контракти. Степените обикновено са придружени от списък на намаления и премии, позволени за доставка на стоки в по-малко или по-голямо количество от стандартното изискуемо от борсата.
Доставка/Delivery Физическото предаване на стоката от продавача на фючърсния контракт към купувача на фючърсния контракт. Всички фючърсни борси имат специфични процедури за доставка на стоките. Някои фючърсни контракти, като тези върху борсовите индекси, се уреждат в брой (т. нар. кеш сетълмент).
Месец на доставка/Delivery Month Месецът, в който ще се извърши доставка, или кешов сетълмент, според условията на фючърсния контракт. Също наричан „месец на контракта“.
Място за доставка/Delivery Point Одобрено място за доставка, където наличните стоки могат да бъдат доставени в изпълнение на фючърсен контракт, според процедури установени от борсата.
Делта/Delta Статистически показател, показващ изменението в цената на една опция при единица изменение в цената на базовия актив. Например, делта коефициент от 0.7 в цената на опция върху злато означава, че измение в цената на златото от $1 ще доведе до изменение в цената на опцията върху злато от $0.7.
Диференциали/Differentials Ценовата разлика между класове, степени и места за доставка на една и съща стока.
Доверителна сметка/Discretionary Account Нареждане, чрез което титулярът на сметката дава писмено пълномощно на друг човек да взема търговски решения. Известна също и като управлявана сметка.
Индекс на посоката на движение(ИПД)/Directional Movement Index (DMI) Индикатор, следващ тренда, използван да определи пазарните трендове. Има три компонента – един за движение на цената нагоре, един за движение на цената надолу и трети, който измерва разликата между пазарните сили нагоре и надолу, за да се стигне до индекс, който показва силата на тренда.
Двойно дъно/Double Bottom Термин от техническия анализ, който описва спад на цената, покачване, последвано от нов спад до същото или близо до същото ниво като при първото падане, и накрая ново покачване. Графиката най-често има формата на буквата „W“, а двете долни точки на това „W“ представляват зони на подкрепа.
Двоен връх/Double Top Термин от техническия анализ, който описва покачване на цената, спад, друго покачване до същото или близко до същото ниво като при първото покачване, и накрая нов спад. Графиката обикновено има формата на буквата „M“, а двете връхни точки на това „M“ представляват зони на съпротива.
Борса/Exchange Централизиран пазар, с установени правила и регулации, на който се търгуват ценни книжа, стоки, деривати и други финансови инструменти.
Упражняване/Exercise Действието, което е предприето от притежателя на кол опция, ако иска да купи базовия актив на опцията или от притежателя на пут опция, ако иска да продаде базовия актив.
Цена на упражнение/Exercise Price Цената, на която базовият актив, стоящ в основата на кол или пут опция, може да бъде купен (при кол опция) или продаден (при пут опция). Също е наричана цена на изпълнение.
Вълнова теория на Елиът/Elliott Wave Theory Теория на името на Ралф Елиът, според която пазарните трендове се движат във видими и предсказуеми модели, които отразяват основната хармония на природата. В техническия анализ, вълновият модел се отразява чрез графичен метод, базиран на допускането, че всички цени се колебаят, качвайки се и падайки ритмично в модел от пет възходящи и три низходящи вълни. В основата си вълновият принцип отразява психологията на пазара.
Ден на първо известие/First Notice Day Първият ден, в който клирингова къща може да изпрати известие за доставка на инвеститор притежаващ фючърсни контракти върху борсова стока.
Фючърси върху валутни двойки (Форекс фючърси)/Forex Futures Фючърсите върху валутни двойки са борсово търгувани договори за покупка или продажба на определено количество валута на определена бъдеща дата на определена цена.
Валутен форуърд/Currency forward Валутен контракт, който фиксира покупката на определно количество валута на предварително договорена цена и дата. За разлика от фючърсните контракти, валутните форуърди се договарят лично, не са стандартизирани и не се търгуват на борса.
Най-близък месец/Front Month При търговия с фючърси и опции – най-близкият месец за доставка (фючърси) или падеж (опции).
Фючърсен контракт/Futures Contract Стандартизиран контракт, който се търгува на централизиран, регулиран пазар. Фючърсните договори са стандартизирани според качеството, количеството, времето за доставка и местоположението.
Фючърсна борса/Futures Exchange Централизиран пазар, на който се търгуват фючърсни контракти като петрол, ценни метали, индекси, облигации, лихвени проценти, вредни емисии и много други.
Брокер „на пода“/Floor Broker Служител на компания, членка на борсата, който изпълнява сделка на пода на борсата от името на клиенти на компанията.
Трейдър „на пода“/Floor Trader Член на борсата, който извършва сделки изключително за своя сметка.
Фибоначи/Fibonacci Леонардо Фибоначи е италиански математик от 13-ти век, който открил значимите и уникални свойства на прости числови серии, в които всяко число се добавя към предишното, за да се получи следващото в серията: 0, 1, 2, 3, 5, 8 и т.н. Числата на фибоначи и по-важно съотношенията на тези числа едно към друго, могат да бъдат открити навсякъде в природата и в различни цикли. Съотношенията на Фибоначи се използват в техническия анализ, за предсказване на зони на подкрепа по време на спад в цената, както и за предсказване на цели, наречени удължения, за планирани пазарни движения.
ГЛОБЕКС/GLOBEX® Глобалната система за електронна търговия на Чикагската търговска борса, на която се търгуват деривати, фючърси и борсови стоки. Системата е въведена през 1992 година от Ройтерс.
Глобал Макро/Global Macro Стратегия, използвана от хедж фондове, при която се откриват дълги и къси позиции в разнообразни ценни книжа, облигации, валути, и фючърсни пазари, основно на база на генералното икономическо и политическо състояние на различни държави (макроикономически принципи).
Изпълнение до отмяна/Good ’til Canceled (GTC) Поръчка, която е валидна докато не се изпълни или докато бъде отменена.
Теория на Ган/Gann Theory Метод за прогнозиране на ценови движения чрез връзката между геометрични ъгли в графики изобразяващи време и цена. Методологията е създадена от У. Д. Ган, финансов астролог роден през 1878 година и станал един от най-добрите трейдъри на своето време. Техниките на Ган може да са сложни, но са базирани на изучаване на цената, на времето и на модели работят с предварителното условие, че пазарите са циклични по природа.
Гап/Gap Ценови зони на графиката, в които не са се извършвали сделки. Гапове се получават често, но не само на пазари, при които търговия протича само в част от деня. Гапове са типични и при ситуации, в които изненадващи икономически, политически или други новини карат основните пазарни субекти рязко да преоценят стойността на един финансов инструмент.
Хедж/Hedge Покупка или продажба на фючърсен контракт като временен заместител на парична транзакция, която ще се извърши в бъдеще. Обикновено, е свързан с противоположни позиции на паричния пазар и на фючърсния пазар едновременно.
Хеджър/Hedger Физическо лице или компания, притежаващи или планиращи да притежават царевица, соя, зърно, облигации или други активи, като се опасяват, че цената на актива може да се промени преди да го купят или продадат на финансовия пазар. Хеджьорът постига защита срещу променящата се цена, като купува (продава) фючърсни контракти от същия или подобен актив и след това компенсира тази позиция с продажбата (покупката) на фючърсен контракт в същия размер и от същия тип като първоначалния.
Хеджиране/Hedging Практиката на предпазване от риска в движението на цената, който е присъщ за всяка позиция на финансовите пазар чрез отварянето на равна, но противоположна позиция на фючърсния пазар. Хеджьорите използват пазара на фючърси, за да предпазят бизнеса си от неблагоприятни промени в цената. Виж още Продажба (Къса) на хедж и Покупка (Дълга) на хедж.
Хоризонтален спред/Horizontal Spread Покупка на кол или пут опция и едновременната продажба на същия вид опция със същия страйк, но с различен месец на падеж. Още известен като календарен спред.
Глава и рамене/Head and Shoulders Графична формация, която наподобява човешка глава и рамене и обикновено се възприема като сигнал за обръщане на посоката на движение на цената. Класическата формация „глава и рамене“ се счита за сигнал за предстоящ спад на цената. Тя се състои от първи връх, спад до ниво на подкрепа, скок до цена над първия връх, втори спад до нивото на подкрепа и по-слаб скок под или около нивото на първия връх. Обратната формация, наричана още „обърната глава и рамене“ се счита за сигнал за предстоящо повишение на цената. Тя се изгражда по противоположен на класическата формация начин.
Първоначален марджин/Initial Margin Необходимите налични средства за откриване на позиция. Определят се като процент или абсолютна сума от стойността на позицията, която ще бъде открита. Марджин изискванията се определят от различни институции – централни банки, фондови борси, клирингови къщи, брокери.
Въвеждащ брокер/Introducing Broker (IB) Физическо лице или организация, които приемат поръчки за покупка и продажба на финансови инструменти и ги предават за изпълнение на друг брокер-контрагент.
Опция „в пари”/In-the-Money Option Една кол опция е „в пари“, когато цената й на изпълнение (страйк цена) се намира под текущата пазарна цена на базовия актив. Една пут опция е в пари, когато цената й на изпълнение се намира над текущата пазарна цена на базовия актив.
Вътрешна стойност/Intrinsic Value Вътрешната стойност с установена практика на пазара е да определя цената на основния актив минус strike цената на опцията като вътрешна стойност (за кол опция, а за пут е точно обратното).
Обърнат пазар/Inverted Market Фючърсен пазар, на който контрактите по-близо до падеж се търгуват на по-високи цени от тези, с по-отдалечен падеж. Обърнатият пазар най-често се дължи на ниско предлагане на базовия актив.
Лимитирана поръчка/Limit Order Поръчка, която е подадена за търговия на конкретна максимална (или минимална) цена, извън която поръчката (за покупка или продажба) няма да се изпълни.
Ливъридж/Leverage Възможност за инвеститорите да използват заемен капитал като допълнително финансиране към вече инвестирани средства (Лостов ефект, от англ.).
Ликвидация/Liquidation Всяка транзакция, която затваря дълга или къса позиция.
Дълга позиция/Long position Покупка на финансов инструмент като акция, стока, валута с очакването цената му да се повиши. Обратното на къса позиция.
Поддържащ марджин/Maintenance Margin Минималната сума, необходима за гарантиране на позиция. Поддържащият марджин най-често е по-нисък от първоначалния марджин. Пример: един мини контракт петрол търгуван на NYMEX изисква първоначален марджин от 5,906 долара, но поддържащ марджин от 4,375 долара. Това означава, че в момента на откриване на позиция е нужно да имате поне 5,906 долара, но в последствия сумата, която е блокира като марджин депозит е 4,375 долара.
Марджин кол/Margin Call Изискване от клирингова къща към нейн член или от брокер към клиент да увеличи марджин депозита си до минимално ниво, което е необходимо за задържане на отворена позиция. Това може да бъде направено, както чрез депозиране на средства, така и чрез затваряне на част от позицията или цялата позиция.
Пазарна поръчка/Market Order Поръчка за покупка или продажба на определен инструмент на най-добрата възможна моментна цена.
Неутрална пазарна стратегия/Market Neutral Стратегия за търговия, при която се цели генериране на печалба, както от повишаването, така и от спада на цените, най-често от заемането на комбинация от дълга и къса позиция в един или няколко пазара. Пример за такава позиция e покупката на пут и кол опция (Straddle).
Моментум/Momentum Индикатор, който измерва пазарните настроения на база измененията на цената и обемите на търговия.
Пълзяща средна/Moving Average Метод за статистически ценови анализ за идентифициране на пазарни трендове. Пълзящата средна показва средната цена на един инструмент за определен период от време. Пълзящите средно се използват за определяне на импулса на движение, както и зоните на подкрепа и съпротива.
Moving Average Convergence Divergence (MACD) Трендови индикатор, базиращ се на движението на две експоненциални пълзящи средни. Най-често MACD се изчислява като разликата между 26-дневна експоненциална пълзяща средна (EMA) и 12-дневна EMA. След това, 9-дневна EMA се използва като сигнална линия, която генерира сигнали за покупка и продажба.
Национална фючърсна асоциация (НФА)/National Futures Association (NFA) Саморегулираща се организация за фючърсни пазари и пазари на опции, която обхваща индустрията и е подкрепяна от индустрията. Основните отговорности на НФА са да прилага етичните стандарти и правилата за защита на клиента, да проверява професионалисти за членство, да наблюдава професионалисти за съвместимост с финансовите и общи правила и да осигурява арбитраж при дебати относно фючърси.
Затваряне/Offset Заемане на втора позиция, противоположна на първоначалната или отварящата позиция. Това означава да се продаде, ако преди това е купено или да се купи, ако преди това е продадено.
Цена продава/Offer price Най-добрата пазарна цена, на която един инструмент може да бъде закупен в даден момент.
Отворена поръчка/Open Order Поръчка за покупка или продажба на даден инструмент, която остава валидна, докато не бъде отменена от клиента или не бъде изпълнена.
Открито наддаване/Open Outcry Метод за търговия на стокова борса чрез вербални поръчки за покупка и продажба.
Опция „извън пари“/Out-of-the-Money option Термин използван за описване на опция, която няма реална стойност. Например кол опция на злато с цена на изпълнение $400, при цена на търгуване 390$ е $10 извън пари;.
Извън търговия/Out-Trades Ситуация, която се получава, когато има объркване или грешка при търговия, например при различие в разбирането на цената, при която е сключена сделката, или броят на сключените договори.
Открит интерес/Open Interest Броят на всички фючърсни контракти върху даден инструмент, които не са затворени или доставени.
Осцилатор/Oscillator Индикатор в техническия анализ, който се използва за идентифициране на зони на свръхпокупка и свръхпродажба.
Свръхпокупка/Overbought Ситуация, при която цената на един пазарен инструмент се е покачила рязко, до ниво далеч над т. нар. справедлива стойност. Техническият анализ използва този индикатор като сигнал за откриване на къса позиция. Обратното на свръхпродажба.
Свръхпродажба/Oversold Състояние, при което цената на един инструмент е спаднала рязко, до ниво далеч под т. нар. справедлива стойност. Техническият анализ използва този индикатор като сигнал за откриване на дълга позиция. Обратното на свръхпокупка.
Съотношение Риск/Печалба/Risk/Reward Ratio Коефициент използван от много инвеститори за сравнение на очакваната печалба от една инвестиция, спрямо риска поет за реализирането на тази печалба. Математически коефициентът се изчислява като потенциалната загуба от инвестицията (рискът) се разделя на очакваната печалба от нея.
Рали/Rally Възходящо движение на цените.
Рейндж/Range Разликата между най-ниската и най-високата цена на един финансов инструмент за определен период от време – ден, месец, година и т.н.
Relative Strength Index Индикатор от техническия анализ, който сравнява дните, през които една акция приключва търговската сесия с по-висока цена и дните, през които приключва с по-ниска. Индексът на относителната сила (RSI) варира от 0 до 100. Счита се, че един инструмент е „свръхкупен“, ако индикаторът достигне ниво от 70 и „свръхпродаден“, ако индикаторът достигне нива от 30. Достигането на тези нива е респективно сигнал за продажба/покупка на финансовия инструмент.
Съпротива/Resistance Ниво, при което се очаква цената да спре възходящото си движение. Нивата на съпротива се намират над моментната пазарна цена.
Корекция/Retracement Движение обратно на посоката на основния пазарен тренд.
Обръщане/Reversal Промяна в посоката на движение на цените.
Цена на прехвърляне/Settlement Price Последната цена, платена за даден актив през деня. Клиринговите къщи определят нетните печалби или загуби на фирмите, изискуемия марджин и ценовите лимити за следващия ден, базирани на цената на прехвърляне по всеки фючърсен контракт или опция. Ако има разлика в цените на затваряне, цената на прехвърляне се изчислява като средна стойност от тези цени.
Скалпиране/Scalping Търговска стратегия целяща реализиране на печалба чрез краткосрочни позиции. Скалпирането обикновено представлява бързото откриване и закриване на позиция, най-често в рамките на един ден, часове или дори за минути.
Къса позиция/Short Position Страната по продажбата на финансов инструмент. Инвеститорът, чиято нетна позиция на пазара показва превеса на продажбите над покупките.
Спекулант/Speculator Лице, което търгува с деривати, стоки, облигации, акции, валути или други инструменти с цел извличане на бързи и големи печалби.
Спот/Spot Пазар с незабавно плащане и доставка на продукта.
Спред/Spread Разликата между най-добрата цена за покупка (курс купува) и най-добрата оферта за продажба (курс продава).
Спред търговия/Spreading Едновременната покупка и продажба на два (или повече) свързани актива с цел извличане на печалба при закриване на позициите. Примери: покупка и продажба на един и същи фючърсен контракт, но с различен месец на доставка; покупка и продажба на един и същи фючърсен контракт, с един и същи месец на доставка, но търгуван на различни борси;
Стоп поръчка/Stop Order Отложена поръчка за покупка или продажба, която се трансформира в пазарна, и се изпълнява като такава, при достигане на определена цена. Най-често стоп поръчките се поставят за ограничаване на загуба по съществуваща пазарна позиция.
Стоп лимит/Stop Limit Отложена поръчка за покупка или продажба на определена цена (лимит цена) или по-добра, но само след достигане на определена цена (стоп цена). Комбинация между стоп и лимит поръчка.
Буфер/Shock Absorber Временно ограничение на търговията с определен финансов инструмент (например борсов индекс), което поражда ефект вследствие на значителен спад в цената на този инструмент в рамките на една борсова сесия. Буферите са много подобни на прекъсвачите (circuit breakers).
Борсов индекс/Stock Index Индикатор, използван за измерване на промените в цената на финансови инструменти, групирани по определен принцип. Например, индексът Dow Jones Industrial Average следи движението на 30 от най-големите американски компании. Индексът Nasdaq 100 следи движението на 100 от най-големите технологични компании в САЩ.
Системен риск/Systemic Risk Пазарен риск, който не могат да бъдат елиминиран чрез диверсификация.
Малки търговци/Small Traders Търговци, които имат или контролират позиции, които са под нивото за докладване, определено от борсата или от CFTC.
Спекулативен балон/Speculative Bubble Рязко покачване в цената на определена стока или клас активи. Спекулативните балони обикновено са причинени от нереалистични очаквания за растеж или други събития, които ще доведат до ръст в цената на стоката или актива.
Страдъл/Straddle Опционна стратегия, която се състои в покупката или продажбата на пут и кол опции с една и съща дата на падеж и еднакви цени на изпълнение.
Стренгъл/Strangle Опционна стратегия, която се състои в покупката или продажбата на пут и кол опция, които имат една и съща дата на падеж, но различни цени на изпълнение.
Силни ръце/Strong Hands Намерението на притежател на фючърсен контракт да го задържи до физическата доставка на базовия актив. Само около 2% от фючърсните контракти завършват с физическа доставка.
Изстискване/Squeeze Ситуация на пазара, при която липсата на доставки принуждава тези, които имат къси позиции да ги затворят на по-високи цени.
Подкрепа/Support Ниво на графиката, под което в исторически план, цената е имала трудности да падне. Счита се за ниво, което ще привлече много купувачи и дълги позиции. Най-често се нарича „ниво на подкрепа“.
Тик/Tick Най-малкото възможно изменение на цената при търговия с даден инструмент. Например, при търговия с петролния фючърси един тик е равен на $0.01.
Плаващ стоп/Trailing Stop Стоп поръчка, която се поставя на определено отстояние от текущата пазарна цена и впоследствие, при благоприятно развитие, следва пазарната цена на това отстояние. Стоп поръчката ще се покачва при дълга позиция на пазар, който се движи нагоре и ще пада надолу при къса позиция на пазар, който се движи надолу. Например, инвеститор открива дълга позиция с Договор за разлика (CFD), когато пазарът е на 4$ и поставя стоп за защита на 3$. Малко по-късно пазарът се покачва до $4.05, а стопът се измества на $3.05, поддръжайки дистанцията от $1.
Следване на тренда/Trend-Following Стратегия, която се стреми да извлече печалба от следване на текущата посока (тренд) на движение на цената. Следването на тренда предполага откриване на дълги позиции във възходящ тренд (поредица от по-високи дъна) и откриване на къси позиции в низходящ тренд (поредица от по-ниски върхове).
Технически анализ/Technical Analysis Техническият анализ се занимава с анализ и прогнозиране на динамиката на дадена променлива (валутен курс, отделен актив или пазарен индекс), като използва за свой основен инструмент графичното изображение на движението на променливата.
Тренд линия/Trend line В техническия анализ това е линия надолу или нагоре, която показва посоката на движение на инструмента. Възходящата трендова линия се чертае по по-високите дъна, а низходящата тренд линия през по-ниските върхове.
Тренд/Trend Основната посока – възходяща или низходяща, в която се движат цените на даден инструмент или пазар.
Вертикален спред/Vertical spread Стратегия за търговия с опции, при която един инвеститор прави едновременна покупка и продажба на опции от един и същи тип (кол или пут), с една и съща дата на падеж, но различни страйк цени.
Количество/Volume Броят на покупките и продажбите за определен период от време.
Слаби ръце/Weak Hands Намерението на притежателя на фючърсен контракт да го продаде преди физическата доставка на базовия актив по него.
Автоматично изпълнение/Automatic Execution Автоматично електронно изпълнение на сделка за покупка или продажба, без човешка намеса.
Акция/Equity Акцията е ценна книга, която е носител на право на собственост върху капитала на дадено дружество.
Активи/Assets Производствените ресурси на една компания. Активите показват как са изразходвани пасивите (привлечените средства). За нуждите на предприятията активите се делят на дълготрайни и краткотрайни.
BG40 Индекс на БФБ. Състои се от емисиите акции на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните 6 месеца.
Несъстоятелност/Insolvency Състояние определено от съд, при което едно лице или компания не може да погасява дълга си. В такъв случай собствеността му преминава в ръцете на кредиторите. Ако една компания се намира в несъстоятелност, облигационерите са с предимство пред акционерите при задоволяване на претенциите си от собствеността.
Базов лихвен процент/Bank rate Равнището на лихвената ставка, на което централната банка е готова да заема средства на местните банки.
Базова валута/Base currency Първата валута от дадена валутна двойка. Валутата, спрямо която се котира втората валута от валутната двойка. Например, при основната валутна двойка EURUSD, EUR (евро) е базовата валута.
Брутен Вътрешен Продукт (БВП)/Gross Domestic Product (GDP) Мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време в даден географски район. Често Брутният вътрешен продукт се използва като показател за стандарта на живота на определена нация.
Бундесбанк/Bundesbank Централната банка на Германия.
Бърз пазар/Fast market Резки пазарни движения в резултат на силен интерес от страна на купувачи и/или продавачи.
Валутна кошница/Currency basket Валутната кошница се използва за определяне на обменния курс на дадена валута спрямо група валути с различни тежести.
Вечна рента/Perpetuity Ценна книга с фиксиран вечен доход. Настоящата стойност на вечната рента се определя като се раздели годишния доход на нормата на възвращаемост. Всяка следваща вноска, макар и равна по номинал на предходните всъщност е с по-малка реална стойност в съответствие с концепцията за времевата стойност на парите.
Водещи индикатори/Leading Indicators Група индикатори, използвани за предвиждане на състоянието на икономика в идните месеци. Включва показатели като: производствени поръчки, молби за помощи за безработица, продължителност на средната работна седмица, разрешителни за строеж, цени на основни акции, поръчки на дълготрайни стоки, индекс на потребителско доверие и други.
Г7/G7 Седемте водещи индустриални държави: САЩ, Германия, Япония, Франция, Англия, Канада, Италия.
Г10/G10 Г7 плюс Белгия, Холандия, Швеция. Група, асоциирана към Международния Валутен Фонд. Понякога Швейцария взима периферно участие.
Депозит/Deposit Транзакция на парични средства от физическо лице или институция към друга.
Дилър/Dealer Физическо лице или компания, готови да купуват и продават определен финансов инструмент за собствена сметка.
Европейска Парична Система/European Monetary System Спогодба от 1979 година, според която няколко европейски държави обвързват валутите си, в опит да стабилизират разменните им курсове. Системата е наследена от Европейския Паричен Съюз (European Monetary Unit), институция част от Европейския Съюз, която въвежда валутната единица евро.
Европейска Централна Банка/European Central Bank – ECB Централната банка, която осъществява монетарната политика на Европейския съюз (ЕС). Банката е основана в Германия през 1998 година и работи съвместно с националните банки на страните членки на ЕС.
Екзотична валута/Exotic currency Термин, обозначаващ валути с нисък обем на търговия – тайландски бат, уругвайско песо, иракски динар и други. Екзотичните валути най-често се търгуват при широк спред между цена купува и цена продава.
Евро/EUR Официална парична единица на Европейския съюз. Еврото се администрира от базираната във Франкфурт Европейската централна банка (ЕЦБ) и Евросистемата, която освен ЕЦБ, включва и централните банки на страните от Еврозоната.
ЕКЮ/ECU Европейска валутна единица. Неин наследник е Еврото от 1 януари 1999 година.
Ембарго/Embargo Mерки и ограничения, въведени от една държава за внос или износ на стоки и услуги от/за друга държава.
Затворена позиция/Closed position Трансакция, при която инвеститорът остава в нетна нулева позиция по отношение на даден финансов инструмент.
Изпълни или Умри/Fill or Kill Поръчка, чието евентуално неизпълнение автоматично я отменя.
Икономически индикатор/Economic Indicator Статистически показател, отчитащ съвкупното икономическото състояния на икономиката като БВП, безработица и търговски баланс. Икономическите индикатори се използват при фундаментален анализ на валутните пазари.
Капиталов пазар/Capital Market Пазар, на който се търгува капитал като акции и облигации.
Кери/Carry Лихвеният разход, при задържане на даден финансов инструмент.
Кешов пазар/Cash Market Пазар за кешови сделки с дадена стока или финансов инструмент.
Комисиона/Commission Таксата, която брокерът начислява при изпълняване на поръчки.
Контрагент/Counterparty Отсрещната страна по една трансакция.
Котировка/Quote Показателна цена за купува/продава. Има информационен характер и не трябва да се бърка с цената, на която се извършва сделката.
Кредитен риск/Credit risk Рискът от загуба поради неплащане на задълженията от страна на длъжника.
Критична точка/Break-Even Point Точката, в която печалбата е равна на загубата. Най-често се ползва при опциите, където критичната точка е пазарната цена, която базовият актив трябва да достигне, за да се избегне загуба при упражняване на опцията. При кол опция това е страйк цена плюс платената премия. При пут опцията това е страйк цената минус платената премия.
Междубанков лихвен процент/Interbank rate Лихвеният процент, начисляван при краткосрочни кредити между банките. Основата на междубанковия пазар.
Нетна Позиция/Net Position Разликата между всички дълги и всички къси позиции в един инструмент.
Облигация/Bond Дългов инструмент, с който инвеститорът заема пари на една институция (най-често компания или правителство), за определен период от време. Облигацията има номинална стойност и купони (най-често в процент от номинала), явяващи се лихвени плащания по задължението.
Пип/Pip Във валутната търговия, един пип най-често е равен на движение от една десетохилядна, или 0.0001. При валутни двойки, в които йената е на втора позиция, това е вторият знак след десетичната запетая, или 0.01.
Плаващ валутен курс/Floating exchange rate Пазарно определен валутен курс. Дори и плаващите валути са обект на интервенции от монетарните власти. Движение на курс след такава намеса се нарича dirty float.
Позиция/Position Сумата от всички сключени сделки по даден инструмент. Позицията може да бъде къса (когато сделките за продажба са повече от тези за покупка), дълга (когато покупките са повече от продажбите) и затворенa (броят на продажбите и покупките е равен).
Ролоувър/Rollover Лихвено плащане, който се получава или дължи, за прехвърляне на открити позиции за следващия работен ден. Изчислява се на базата на междубанковите лихвени проценти.
Ревалвация/Revaluation Поскъпване на дадена валута срещу друга, като резултат от официално действие на Централната Банка.
Реципрочна валута/Reciprocal currency Валута, която нормално се котира като долари за единица, вместо нормалния метод единици от валутата за долар. Стерлингът и еврото са най-популярните примери.
Твърда валута/Hard currency Всяка една от основните световни валути, която е активно търгувана и лесно конвертируема.
Слаб пазар/Soft market Пазар, на който потенциалните продавачи са повече от купувачите. Поради това е много възможен бърз спад на цените.
Стерлинг/Sterling Британски паунд.
Суап Число, което се прибавя или изважда от отворена позиция, като резултат от прехвърлянето и за следващ ден. Суапът се изчислява на базата на лихвените нива LIBOR/LIBID във всяка от валутите на валутната двойка.
Суап цена/Swap price Разликата между две дати на суапа.
Слипидж/Slippage Ситуация, при която пазарна или отложена поръчка се изпълнява на по-лоша цена от заявената. Най-честата причина за слипиджа е волатилен и неликвиден пазар.
Трейдър/Trader Лице, което търгува на финансовите пазари за своя сметка или за сметка на финансовите институции, които представлява.
Федерален Резерв/Federal Reserve (Fed) Органът определящ монетарната политика на САЩ.
Фиксиран валутен курс/Fixed Exchange Rate Валутен режим, при който правителството или централната банка обвързва официалния разменен курс към валутата на друга страна (или към цената на златото).
Централна банка/Central bank Регулира паричните и кредитните отношения чрез определени средства, установени от законодателството. Централната банка обикновено емитира националната валута, отговорна е за лицензирането на местните банки и валутния режим на страната.
FOMC Федерален комитет за операции на открития пазар. Комитетът, поставящ монетарните цели в САЩ, най-често осъществявани чрез Федералния лихвен процент.
Charting Използване на графики и диаграми за извършване на технически анализ.
Dirty float Движение на една валута вследствие на парична интервенция, провеждана от Централна банка или други монетарни власти.
опция at-the-money Една опция е at-the-money ако страйк цената на опцията е равна на текущата пазарна цена.
At or better Поръчка за сключване на сделка на определена цена или по-добра от нея.
Arbitrage channel Ценови канал, в който е невъзможно осъществяване на арбитраж между кешовия и фючърсен пазар.
SOFIX Индекс на БФБ. Състои се от акциите на най-ликвидните емисии, търгувани на регулиран пазар, отговарящи на определени условия.