Каква е разликата между инвеститор и трейдър?

Всеки начинаещ пазарен участник се сблъсква с един от най-фундаменталните въпроси, касаещи всички ни: трейдър или инвеститор искам да бъда на пазара? Отговорът му е от основополагащо значение за успеха на пазарите, защото спекулативната търговия и дългосрочното инвестиране са изключително различни подходи, които сами по себе си предполагат различни методи на анализ и менажиране на риска.

Първият е ориентиран към дългосрочни позиции, а вторият към по-краткосрочни. Тук се появява и първата съществена разлика, а именно различните рискове, пред които са изправени двете групи. Друг важен фактор, освен времето, е методът за взимане на решения, който формира причините за сключване на сделка.

Двата подхода имат както плюсове, така и минуси, като в рамките на тази статия ще разгледаме основните специфики при тях.

Какви са основните разлики между инвеститор и трейдър?

Основната разлика е в начина, по който двете групи се стремят да получат положителна възвръщаемост на финансовите пазари. Инвеститорите сключват сделки, които имат по-дълъг времеви хоризонт, а трейдърите се фокусират върху по-краткосрочни позиции и разчитат на активната търговия.

Инвеститорите се разделят на две основни групи – активни и пасивни. Пасивните инвестират в инструменти, които следят представянето на даден пазар, сектор, географски регион и т.н. Активните се стремят да си осигурят по-голяма възвръщаемост от пазарната, като създават собствено портфолио с активи, отговарящи на рисковия им профил.

По-активната търговия позволява на трейдърите да си осигурят потенциално по-висока възвръщаемост от инвеститорите. Причината е, че по този начин имат възможност да улавят краткосрочните и средносрочните движения на финансовите инструменти. Друг плюс, който работи в полза на трейдърите, е възможността за къси продажби. Подобни сделки са рядко сключвани от инвеститорите, тъй като от една страна са по-рискови, а от друга не отговарят на рационалното разбиране за инвестиране.

Инвеститорите трябва да отчитат рисковите фактори, които могат да окажат влияние върху цената на активите в дългосрочен план. Трейдърите се фокусират върху тези, които имат влияние в краткосрочен и средносрочен.

Всички стратегии, които използват трейдърите, имат за цел да уловят някаква част от движението на даден инструмент в краткосрочен план. Инвеститорите от друга страна имат за цел да купят актива на възможно най-добрата цена, като обикновено за такава се смята подценената, поради техния дългосрочен времеви хоризонт на сделките.

Инвеститорите разчитат на фундаментални причини за покупката на даден актив и неговата възможност да поскъпва в дългосрочен план. За трейдърите дългосрочното движение не е важно, поради което рядко се правят задълбочени фундаментални анализи и по-често се използват техническите. Има и трейдъри обаче, които използват фундаментален анализ и сключват спекулативни сделки. Обикновено при този вид търговия се търсят фундаментални причини, които могат да повлияят на цената в средносрочен план.

Кои са техните положителни и отрицателни страни?

Всякакъв вид сделки на финансовите пазари са обвързани с риск, но поради времевия период и честотата на сделките този риск се различава. Вероятността дадена акция да бъде по-скъпа след година, е много по-голяма, отколкото същата да е по-скъпа след ден или месец. Това прави инвестирането по-малко рисково, тъй като цената има по-голям времеви период да поскъпне.

Активната търговия носи по-високи рискове за трейдърите, но има потенциал да осигури по-голяма възвръщаемост. Причината е, че 100-200 сделки за една година могат да осигурят нетна възвръщаемост, която е по-голяма от еквивалентната на инвестицията, ако средствата са вложени в един или няколко актива за този времеви период. Разбира се, трябва да се има предвид, че трейдърите и инвеститорите не могат да имат сигурна гаранция за успех на техните вложения.

По-дългият времеви хоризонт изисква по-малко време за следене и управление на позициите. Това означава, че ангажираността при инвестирането е значително по-малка от тази при активната търговия. Има инвеститори, които следят своите позиции един път в седмицата или месеца, но за активните трейдъри това е невъзможно.

Трябва да се има предвид, че и инвестициите могат да бъдат губещи, въпреки че сделките имат дългосрочен хоризонт. Дори и да са с период от пет години, това не означава, че е задължително позициите ни да бъдат печеливши. Като положително при активната търговия може да се посочи, че трейдърите разбират дали сделката е печеливша или губеща в значително по-кратки срокове.

Краткосрочните и средносрочните тенденции, рискове и пазарни сили често се променят, което от една страна осигурява възможности за трейдърите, а от друга повишава рисковете в тяхната търговия. За инвеститорите тези рискове са второстепенни, тъй като рядко се превръщат в дългосрочни, които могат да повлияят на техните позиции.

Важно е да се отбележи, че под инвестиции обикновено се има предвид дългосрочни покупки на акции, а статистиката показва, че в дългосрочен план фондовите пазари се движат във възходяща посока. Въпреки това няма никаква гаранция, че ще купите акции на печеливши компании, поради което не можете да разчитате на сляпо на статистическите данни.

Какво трябва да имаме предвид?

Както можете да реализирате възвръщаемост с двата подхода, така можете и да загубите. Резултатът в най-голяма степен зависи от знанията и уменията, които имате за финансовите пазари.

Инвестициите изискват по-задълбочени познания за взимане на правилни решения, които да доведат до увеличаване на капитала във времето. В противен случай се превръщат в дългосрочно тото, което рядко води до желаните резултати.

Активната търговия не изисква задълбочени познания за фундаменталните данни и движещите сили на пазарите, за да бъдете успешни трейдъри. Но е задължително да имате стратегия, която да ви осигури положителна възвръщаемост в дългосрочен план.

Отчитането на рисковете е неизбежна част от постигането на успех и при двата подхода.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: