Документи

Политика за оценка пригодността, подбор и многообразие

Договор за търговия на международните финансови пазари с приложения

Договор за брокерски услуги (търговия на БФБ-София) с приложения

Общи условия за сделки с финансови инструменти

Правила, приложими към договорите за търговия на международните финансови пазари, чрез платформи, предлагани от ИП "БенчМарк Финанс" АД

Правила за оценка на клиентските активи при ИП "БенчМарк Финанс" АД

Политика за управление на жалби на клиенти

Правила за подаване на нареждания по телефона 

Тарифа на ИП "БенчМарк Финанс" АД, приложима от 15 май 2020

Политика по качество и информационна сигурност

Политика на ИП "БенчМарк Финанс" АД за определяне възнагражденията

Декларация за произход на средства

Процедура за дистанционно сключване на договори чрез използване на Универсален електронен подпис (УЕП)

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Физически лица

Пълномощно за откриване на сметка и търговия - Юридически лица

Политика за защита от отрицателен баланс

Ограничаване на отговорността

Условия за ползване

Политиката за използване на „бисквитки“

Политика за изпълнение на клиентски нареждания

Политика за поверителност

Описание на предлаганите продукти и рисковете, свързани с тях

Политика за информационна сигурност

Политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси

Правила за категоризация

Информация относно разходите - Делегиран регламент 2017565

Уведомление с мотиви политика ангажираност