Технически или Фундаментален анализ: Кой е по-добър?

Всеки начинаещ трейдър рано или късно се сблъсква с въпроса кой от двата основни вида анализ да използва в търговията си – фундаментален или технически. Това са двата основни и доказани във времето похвата, използвани както от трейдърите на дребно, така и от институционалните играчи.

Техническият и фундаменталният анализ разполагат с множество компоненти, които позволяват извършване на ефективно анализиране и прогнозиране на пазарните движения. Точно това прави решението за това, кой от двата да бъде предпочетен трудно.

Трейдърите често изпускат възможността да подобрят своите резултати, когато се фокусират в търговията с единия от двата анализа, пренебрегвайки другия. За да бъде възможно постигане на ефективна комбинация обаче, са необходими базови познания за двата анализа и ясно дефинирана стратегия за търговия.

Какво е фундаментален анализ?

Фундаменталният анализ е приложим за всички инструменти на финансовите пазари, включително валути (форекс), акции, индекси и стоки. Целта на фундаменталния анализ е да изведе справедливата стойност на даден актив или пазар. Извеждането на тази стойност става след като бъдат анализирани и оценени всички фактори, които имат влияние върху движението на анализирания инструмент – макроикономически индикатори, геополитически рискове и други.

Фундаменталните фактори, които се анализират не са универсални, въпреки че много от макроикономическите показатели се припокриват при анализирането на различни инструменти. Всеки инструмент е под влиянието на определени фактори, на които трябва да се обърне внимание. Колкото по-точно бъдат подбрани и анализирани тези фактори, толкова по-точна ще бъде получената справедлива стойност на инструмента.

Фундаменталният анализ показва какво движи цената на инструмента в определена посока, както и каква е по-вероятната посока на движение в бъдеще. Решението за покупка или продажба се взема, след като справедливата стойност на инструмента бъде сравнена с пазарната стойност.

Това представлява оптималната употреба на фундаменталния анализ в търговията. Този анализ се използва предимно от по-големите инвеститори, тъй като неговото прилагане изисква обработване и анализиране на голяма по обем информация. Това е непосилно за повечето малки трейдъри, които използват предимно технически анализ.

Беше споменато, че фундаменталните показатели показват накъде е по-вероятно да се движи цената в бъдеще. Това е полезна фундаментална информация, която може да се използва от по-малките трейдъри, без да е нужно да се изчислява справедливата стойност на даден инструмент. Казано по друг начин, когато фундаменталните показатели за някой финансов инструмент се влошават, то е по-вероятно да видим понижаване на неговата цена. И обратното, когато фундаменталните показатели за някой инструмент се подобряват, то е по-вероятно да видим поскъпване.

Какво е технически анализ?

Подобно на фундаменталния анализ, техническият анализ също е приложим за всички ликвидни инструменти на финансовите пазари. Техническият анализ използва историческа информация от ценовото движение на даден инструмент, за да прогнозира накъде е по-вероятно да се движи неговата цена в бъдеще. Целта е да се идентифицират потенциални възможности на база минали събития, чрез които се определят по-вероятните сценарии за бъдещото движение на цената. Основното разбиране в техническия анализ е, че всички фундаментални фактори са отразени в ценовото движение и поради тази причина няма смисъл да се анализират, прогнозират и следят.

Техническият анализ използва графични модели, трендове, нива на подкрепа и съпротива, индикатори, търгуван обем и ценовото движение, за да идентифицира потенциални възможности, при които вероятността за успешна сделка е по-голяма. Основният инструмент на техническия анализ са графиките, които дават информация за историческото движение на цената.

Ценовото движение е добър индикатор за поведението на пазарните участници в миналото. Логиката е, че тази информация може да бъде добър показател за тяхното бъдещо поведение в сходни пазарни ситуации. Това е исторически доказано в моделите на техническия анализ, които се повтарят във времето, тъй като инвеститорите често реагират по сходен начин в определени пазарни ситуации.

Техническият анализ се използва предимно от по-краткосрочните трейдъри, тъй като ефективността на фундаменталния анализ е по-ниска при кратки периоди, особено за сделки с хоризонт от няколко седмици, дни или часа. Това далеч не означава, че техническият анализ не се използва и от дългосрочните инвеститори. С негова помощ могат да се идентифицират по-добри нива за вход или изход от позиция.

Какви са предимствата и недостатъците на двата анализа?

Предимства и недостатъци на фундаменталния анализ

Фундаменталният анализ позволява да се анализира огромно количество от информация. Това дава много добра представа какво влияе върху цената в дадения момент, колко време се очаква да се запази тази тенденция и какво има потенциал да предизвика ценови промени в бъдеще. Чрез фундаментален анализ могат да се вземат решения за разпределяне на финансовите ресурси в различни активи. Това спомага да се намалят рисковете и загубите при промяна в пазарните настроения, т.е. диверсификация.

Най-големите печалби се постигат от ранното позициониране, т. нар. „умни пари“. Това може да бъде постигнато само след извършването на добро и задълбочено проучване.

Фундаменталният анализ изисква повече време, за да бъде подбрана, проверена и анализирана нужната информацията. Този процес трябва да се започне отново, ако настъпят макроикономически промени, които засягат представянето на актива или бъде публикувана нова важна информация. По-голяма част от информацията, която се използва при фундаменталния анализ, е широко достъпна. Важна особеност при фундаменталния анализ обаче, е, че не дава почти никаква информация за движението на инструмента в краткосрочен план.

Освен това, оценяващите модели използват данни, които са силно повлияни от редица субективни допускания и рядко са точни. Това прави моделите трудно приложими и не толкова точни за периоди, които са по-дълги от 2 години.

Предимства и недостатъци на техническия анализ

Техническият анализ има по-висока ефективност в краткосрочен план и позволява много по-бързо анализиране на финансовите инструменти от фундаменталния анализ. Съответно техническият анализ позволява да се анализират повече активи, което се отразява положително на броя търговски идеи и сключени сделки.

Чрез употребата на технически анализ лесно могат да се идентифицират важни нива на графиката, които показват, че идеята е грешна при тяхното достигане.. Това позволява създаването на търговски стратегии с ясно дефиниран риск мениджмънт и сключването сделки с очакван потенциален риск и печалба. В краткосрочен план ценовото движение е подвластно на множество фактори, които не могат да бъдат анализирани фундаментално.

Пазарният сентимент, моментната психология и краткосрочните промени в търсенето и предлагането могат да бъдат наблюдавани и анализирани чрез графиката. . Техническият анализ позволява да бъде избран добър момент за вход в сделка и да се прилагат търговски стратегии, които отговарят на моментните пазарни условия. Един поглед върху графиката е достатъчен, за да бъде определено дали цената се намира в тренд или консолидация.

Възможността за тестване на стратегиите е друго предимство на техническия анализ, което дава добра представа за успеваемостта на стратегията.

Повечето графични модели и стратегии, базирани на различни теории или критерии за вход, зависят от субективната преценка на трейдъра. Цената може да се движи по коренно различни начини на различните времеви рамки, което допълнително да затрудни анализирането.

Ценовите движения показват какво е станало в миналото, поради което тяхната полезност намалява все повече с появата на нова историческа информация на графиката за движението на инструмента. Повечето инструменти на техническия анализ имат по-ниска успеваемост, което означава, че трябва по-голям оборот от сделки за постигането на по-големи положителни резултати.

Кой анализ е по-добър?

Двата анализа имат своите предимства и недостатъци, които трябва да бъдат отчетени. Някои инвеститори предпочитат да използват само един от двата анализа, но правилното използване на двата в комбинация е по-ефективно, защото минимизира влиянието на техните недостатъци.

Ефективната комбинация се крие в същността на двата анализа. Фундаментът показва защо даден финансов инструмент се движи в определена посока, а техническият анализ показва и изучава особеностите на самото движение.

Има няколко начина, по които може да се постигне ефективна комбинация между фундаменталния и техническия анализ:

• Графиката и оценката на фундаменталния анализ трябва да се покриват.

• Контриране на тренд е възможно, когато е фундаментално обосновано, и ценовото движение показва изтощаване.

• С фундаментален анализ могат да бъдат подбрани активи за търгуване, а чрез технически анализ да се търси вход в сделките.

• Ако графиката показва консолидация, а цената се намира в близост до справедливата си стойност, могат да се използват стратегии за рейндж до промяната на фундамента.

БенчМарк предлага безплатно тестване на стратегии за търговия в платформите MetaTrader 4 и 5. Стратегиите могат да се тестват върху голямо разнообразие от финансови инструменти, включително валутни двойки, индекси, акции и стоки, без риск от загуба на средства и в реални пазарни условия.

Още по темата

Фундаментален анализ: основи на фундаменталния анализ

Технически анализ – Ръководство за начинаещи трейдъри

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: