БФБ

История на Българска фондова борса

Повечето хора свързват началото на Българска фондова борса (БФБ) с периода след 1990 г. Историята на БФБ обаче, започва още в далечната 1907 година, когато е приет Първият Закон за борсата, който регулира структурата и дейността на фондовите и стоковите борси в държавата. Седем години по-късно, на 15 април 1914 г., с царски указ се учредява първата истинска фондова борса в България – „Софийска фондова борса“. Според указа тя е „тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за покупка и продажба на публични и частни ценни книжа“.

Въпреки че е учредена през 1914 г., нейната реална дейност започва след четири години, през януари 1918 г. Първоначално на нея се търгуват акциите на 21 дружества. След още четири години, през 1922 г., е приет и Правилникът на борсата, в който се регламентират нейното управление и устройство.

Световната икономическа криза от 1929 г. до 1933 г. не подминава и БФБ, като през това време нейното нормално функциониране е силно затруднено заради трудностите, които изпитват много от компаниите, а поради тази причина и липсата на достатъчно ликвидност. След края на кризата дейността се възстановява, търгуваните обеми се увеличават, а листнатите акции се увеличават на 30.

През 1947 г. Софийската фондова борса прекратява със закон своята дейност.

С приемането на Търговския закон през юли 1991 г. капиталовият пазар в България започва отново своето съществуване, а по-късно същата година е учредена и „Първа българска фондова борса“. Следва периода между 1992 и 1994 г., когато в България се създават 20 регионални фондови борси. По онова време пазарът е бил нерегулиран.

През 1995 г. е приет Законът за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Това поставя началото на регулирания български капиталов пазар, като за тази цел в последствие се създава Комисия по ценните книжа и фондовите борси. В края на 1995 г. „Първа българска фондова борса“ се слива с „Пловдивска фондова борса“, „Черноморска фондова борса“, Стокова борса „Дунав“ и Фондова борса „Север“ и променя името си на „Българска фондова борса“ АД.

С въвеждане на изискването всички акции, които ще се търгуват на борсата да имат одобрен проспект, временно се преустановява търговията с ценни книжа, защото нито една от компаниите по онова време не отговарят на това условие. Следва вливането и на „Софийска фондова борса“ и нова промяна на наименованието – „Българска фондова борса-София“ АД.

Днес „БФБ-София“ АД е единствената лицензирана действаща фондова борса в България.

Инвестиране

Процесът, в който влагаме пари или капитал под друга форма, в резултат на което очакваме постигане на доходност, се нарича инвестиране.

Съществуват много и различни начини, по които можете да инвестирате. Тези начини включват покупка на акции, облигации, недвижими имоти, започване на собствен бизнес, дялови инвестиции и т.н. Няма значение кой метод за инвестиране сте избрали, важна е крайната цел – парите Ви да работят за Вас.

Какво НЕ е инвестирането?

Инвестирането НЕ е хазарт. При него ние се оставяме изцяло на случайността, а теорията на вероятностите никога няма да работи в наша полза, а в полза на организаторите на залаганията.

Рискът при инвестирането е да допуснете то да се превърне в хазарт. Това може да стане, ако нямате ясни правила за действие и дисциплина, които да спазвате. Винаги, когато влагате пари в нещо, трябва да сте наясно с риска и очакваната доходност. Рискът никога не трябва да бъде по-голям от това, което можем да понесем и винаги да бъде под контрол.

Разумното инвестиране не е възможно без Ваше участие и полагане на известни усилия. Истинският инвеститор не хвърля парите си на пазара, надявайки се единствено на късмета. Той има собствени правила за вход и изход от инвестицията, наблюдава пазара и го анализира. Влиза в дадена инвестиция само тогава, когато вероятността и размера на очакваната печалба са по-големи от вероятността и размера на възможната загуба. На финансовите пазари винаги съществува риск и няма 100% гарантирани печалби. Но от нас зависи кога и какъв риск ще поемем. Именно това е добавената стойност на нашите знания и умения.

Коефициент Цена/Печалба

Когато става въпрос за оценка на акции, коефициентът Цена/Печалба (P/E) е един от най-старите и често използвани способи за метрични измервания.

Въпреки че е сравнително лесен за пресмятане, този индикатор е доста сложен за интерпретация. Възможно е да предоставя изключително много информация в определени ситуации, а в същото време да е безсмислен в други.

Какво представлява коефициентът Цена/Печалба (P/E)?

Той показва съотношението между цената на акцията на дадена компания и нейната печалба. За да бъде изчислен той, трябва да вземем текущата цена на акцията и да я разделим на печалбата на акция (EPS):

В повечето случаи коефициентът се изчислява като се използва печалбата на акцията от последните четири тримесечия. Така изчислен, коефициентът е известен като плаващо съотношение Цена/Печалба (trailing P/E). Проектно или бъдещо съотношение Цена/Печалба (leading P/E) имаме, когато се използват прогнозни стойности за печалбата през следващите четири месеца. Трета разновидност на показателя е, когато се използва печалбата на акция от последните две тримесечия и прогнозната за следващите две тримесечия.

Няма голяма разлика между тези три начина на изчисление. Важното е, че при първия начин използваме налична от миналото информация, докато другите два начина са базирани на аналитични оценки, които невинаги могат да претендират за точност и завършеност.

При непечелившите компании, които следователно имат отрицателна доходност на акция, изчисляването на коефициента Цена/Печалба е чисто предизвикателство. Има различни мнения за справяне със ситуацията. Някои дават отрицателни стойности за показателя, други го приравняват с 0, докато повечето специалисти не изчисляват P/E, когато компанията е на загуба.

Приложение на коефициента P/E

Теоретично, това съотношение ни показва колко са склонни да платят инвеститорите за един лев печалба. С други думи, коефициент P/E равен на 20 предполага, че инвеститорите са склонни да платят 20 лева за всеки 1 лев от фирмената печалба. Това е доста опростено виждане за коефициента, защото при него не се отчитат перспективите за растеж на компанията.

Ръст на печалбата

Въпреки че данните за печалбата на акция обикновено са от последните четири тримесечия, показателят измерва доста повече от това как се е представяла компанията досега. Той отчита и пазарните очаквания за растеж на компанията. Цената на акцията отразява инвеститорското виждане за бъдещата стойност на компанията. Очакванията за бъдещ растеж са вече отразени в цената й. Коефициентът трябва да се интерпретира като отражение на пазарния оптимизъм/песимизъм, отнасящ се до перспективите за растеж на компанията.

Ако съотношението P/E за една компания е по-високо от средното за пазара или сектора, това означава, че пазарът има високи очаквания за ръст на компанията за следващите няколко месеца или години. На компания с висок коефициент Цена/Печалба ще ѝ се наложи да се развива, съобразно тези високи нива като съществено увеличи доходите си или акциите ѝ ще трябва да претърпят спад.

Евтино или скъпо?

Коефициентът P/E е много по-добър показател за стойността на една акция, отколкото самата пазарна цена. Например, при равни други условия, акция с цена 10 лв. и коефициент 75 е много „по-скъпа” от акция с цена 100 лв. и коефициент 20. Има редица ограничения при подобно твърдение – не може просто да сравните коефициентите на две различни компании, за да определите коя е по-стойностна.

Трудно е да определите дали даден коефициент е висок или нисък, без да се отразят два основни фактора:

  • Темп на растеж на компанията – с какъв темп се е разраствала една компания в миналото и очаква ли се тези нива да нарастват или поне да се задържат в бъдеще? Нещо не е наред, ако една компания е имала само 5% растеж в миналото и все още има висок коефициент. Ако очакваният ръст не отговаря на коефициента P/E, то в такъв случай акцията може да е надценена. Това може да се оцени, като се пресметне прогнозният показател P/E чрез очакваните печалби за следващите четири тримесечия.
  • Сектор в икономиката – компании могат да се сравняват чрез показателя P/E, само ако са от един отрасъл. Типично за сектора на комуналните услуги, например, е нисък показател Цена/Печалба, защото са с нисък ръст, стабилен сектор на икономиката. Точно обратното, секторът на високите технологии се характеризира с високи темпове на растеж и постоянна променливост. Сравняването на технологична компания с такава от комуналния сектор е безполезно. Може единствено да се сравняват компании с други от същия сектор или със средното равнище за самия отрасъл.

Условности при показателя

В подходящи условия, коефициентът P/E може да ни помогне да определим дали една компания е надценена или подценена. Но анализът на това съотношение е валиден само при определени обстоятелства и има своите скрити капани. Някои фактори, които могат да изкривяват точността на коефициента са:

Счетоводство

Печалбата като счетоводни данни включва и непарични елементи. Нещо повече, насоките за определяне на печалбата са определяни от счетоводни стандарти и практики, които се променят във времето. Печалбата на акция може да бъде изопачена или свита до такива стойности, в зависимост от начина на осчетоводяване и счетоводната политика. Резултатът е, че често не сме сигурни дали сравняваме правилните числа.

Инфлация

При наличие на висока инфлация, инвентарните и амортизационни разходи са принципно подценени, защото цените на заместващите стоки и оборудване се повишават заедно с общото нарастване на цените. Така коефициентите P/E би трябвало да са по-ниски по време на висока инфлация, защото пазарът определя печалбите като изкуствено завишени. Инфлацията затруднява анализа на движението на показателя P/E във времето, защото информацията за миналите периоди се различава от настоящата.

Различни гледни точки

Нисък коефициент P/E не означава задължително, че компанията е подценена. По-скоро това може да означава, че пазарът очаква влошаване на положението ѝ в бъдеще. Обикновено има причина за всеки спад в цените на акциите. Ако една компания предупреди, че печалбите ѝ ще са по-ниски от очакваните, това няма да бъде отразено в плаващия коефициент (trailing) P/E, който ще се коригира, когато бъдат публикувани реалните данни за печалбите, но през това време компанията може да изглежда подценена.

Относителност на коефициента P/E

Вероятността за грешка е голяма, когато се използва само един индикатор като P/E. Въпреки че високият коефициент може да означава, че акцията е надценена, няма гаранция, че скоро стойността ѝ ще се понижи. От друга страна, дори ако една акция е подценена, може да минат години, докато пазарът отчете реалната ѝ стойност и коригира цената ѝ.

Анализът на ценни книжа изисква повече от използването на няколко коефициента. Съотношението P/E е част от пъзела, но то определено не може да бъде използвано за точни прогнози.

Въпреки че коефициентът не ни дава много информация, той може да бъде полезен при сравняването на дадена компания с други от един сектор на икономиката, с пазара по принцип или с информация за предишни периоди.

Как можем да инвестираме на БФБ?

БенчМарк Ви предоставя възможността да търгувате с различни финансови инструменти чрез платформата BG Trader:

  • Акции
  • Облигации
  • Компенсаторни инструменти
  • Права
  • Варанти

BG Trader е професионална платформа за търговия на пода на Българска фондова борса. Платформата е лесна за работа и осигурява максимално бърз достъп до борсата през всички видове устройства и операционни системи.

СПОДЕЛЕТЕ: