Акции

Акциите са част, ако не и основата, на почти всяка портфейлна инвестиция. Когато поемете по пътя на Вашата финансова свобода, трябва да притежавате солидни знания как се търгуват акции на борсата. Интересът на хората към фондовите пазари се засилва все повече. Търсенето, заедно с развитието на технологиите за търговия, отвориха пазарите по такъв начин, че в днешно време почти всеки може да търгува с ценни книжа. Въпреки популярността им обаче, повечето хора не разбират напълно тяхната същност. Те могат да създадат богатство, но не са безрискови. Единственото решение на този проблем е обучението.

Какво са акции?

Акцията представлява право на собственост върху фирмените активи и печалби. Всяка акция увеличава Вашия дял в собствеността на компанията.

акции

Как да се науча да търгувам с акции?

Можете да търгувате акции с безплатна демо сметка и да натрупате опит на финансовите пазари без риск.

Когато станете собственик

Да притежавате акция на дадена компания означава, че Вие сте един от многото собственици (акционери) на компанията и като такъв, Вие имате право на собственост (макар и малко) върху всичко, което компанията притежава. Да, това означава, че притежавате малка част от всяка мебел, всяка търговска марка и всеки договор на компанията. Като собственик, Вие имате право на дял от корпоративната печалба, както и на право на глас, ако акцията позволява това.

Какви права имат акционерите?

Ако сте акционер в дадена компания, това не означава, че можете да се включвате в ежедневното развитие на бизнеса. Степента, до която имате думата в компанията е само на ежегодното гласуване при избора на борд на директорите.

Ръководството на компанията по презумпция е задължено да увеличава стойността на фирмата за акционерите. Ако това не се случи, те могат да гласуват отстраняването на това ръководство, поне на теория. В реалността малките индивидуални инвеститори не притежават достатъчно дялове, за да имат обективно влияние върху компанията. На практика, големите играчи като институционалните инвеститори и предприемачите милионери са тези, които вземат решенията.

Дивидент

За обикновения акционер фактът, че няма да може да участва в управлението на дадена компания не е толкова голям проблем. Това, което е важно за акционерите, е, че те имат право да получат част от печалбата на дружеството, както и да предявят иск към активите му. Печалбата се изплаща под формата на дивиденти. Колкото повече дялове притежавате, толкова по-голяма част от печалбата ще получите. Предявяването на иск към активите на дружеството е приложимо само в случай, че то обяви банкрут. При ликвидация ще получите това, което е останало след разплащане с всички кредитори.

Значимостта на притежаването на дялове се изразява във Вашите права върху активите и приходите. В противен случай, ценните книжа ще имат по-малка стойност от хартията, върху която са отпечатани.

Ограничена отговорност

Друга важна характеристика е ограничената им отговорност, т.е. като акционер Вие не носите никаква лична отговорност към кредиторите, ако дружеството не може да плати задълженията си. Притежаването на дялове означава, че каквото и да се случи, максималното, което може да загубите е стойността на инвестицията си. Дори и ако дружество, чиито дялове притежавате, обяви фалит, Вие не можете да загубите личните си вещи.

Дълг срещу собственост

Защо компаниите емитират акции? Защо основателите на дружеството ще споделят печалбата с други хора, когато могат да я запазят за себе си? Отговорът е, че на определен етап дружествата се нуждаят от финансиране. Компаниите набират средства чрез вземане на заем или чрез продажба на част от дружеството, т.е. – емитирането на акции. Компанията може да вземе пари на заем чрез банков кредит или чрез издаването на облигации. От друга страна, емитирането се нарича дялово участие. Издаването на дяловете е изгодно за компанията, защото тя не трябва да връща парите или да извършва периодични лихвени плащания. Всичко, което акционерите получават в замяна, е надеждата, че един ден акциите ще струват повече, отколкото стойността, на която са ги придобили.

Важно е да се разбере разликата между дългово финансиране и дялово участие. Когато купувате дългов финансов инструмент, като например облигации, Ви се гарантира връщане на стойността на инвестицията (главницата) както и очакваните лихвени плащания. При инвестициите в ценни книги, които не носят лихва, нещата стоят по друг начин. Чрез собствеността Вие приемате риска дружеството да не е успешно – при акционерите възвръщаемостта не е гарантирана. Като притежател на дялове, исковете Ви към активите на дружеството се разглеждат след тези на кредиторите. Това означава, че ако една компания обяви банкрут и е в процес на ликвидация, на вас, като акционер, няма да Ви се изплати нищо преди тя да се е разплатили с банките и облигационерите. Акционерите могат да спечелят много, ако дружеството е успешно, но в противен случай могат да загубят изцяло направената инвестиция.

Риск

Някои компании изплащат дивиденти, но много други не. Дружествата не са задължени да разпределят дивиденти – дори и тези, които редовно гласуват такова решение. Ако компанията не изплаща дивиденти, инвеститор може да реализира печалба чрез покачване стойността на акцията на открития пазар. Евентуален фалит на дружеството също е възможен. Тогава инвестицията Ви би загубила стойността си.

Въпреки че рискът се свързва само с негативни асоциации, има и светла страна на нещата. Поемането на по-висок риск предполага и по-висока възвръщаемост на Вашата инвестиция. Това е причината, поради която през годините акциите се представят по-добре в сравнение с други инструменти като облигациите или спестовните депозити. За по-дълъг период от време една инвестиция има исторически погледнато средна възвръщаемост около 10-12%.

Видове акции

Има два основни вида: обикновени и привилегировани.

Обикновени акции

Когато хората говорят за акции, най-често имат предвид този вид. Всъщност, по-голямата част от емитираните също са от този вид. В предходния раздел вече разгледахме основните им характеристики. Обикновените такива удостоверяват собственост и право върху част от печалбата на дружеството (дивидент). Инвеститорите имат и право на глас, когато избират членовете на борда на директорите.

В дългосрочен план обикновените дялове, посредством растежа на компанията, носят по-голяма възвръщаемост, отколкото всеки друг инструмент. Тази по-висока доходност има и своята цена, тъй като те предполагат и най-висока степен на риск. Ако едно дружество обяви банкрут и е в процес на ликвидация, акционерът с обикновени дялове няма да получи обезщетение, докато не се изплатят задълженията към кредиторите, притежателите на облигации и акционерите с привилегированите дялове.

Привилегировани акции

Те представляват някаква степен на собственост, но обикновено нямат същите права на глас (правото на глас може да варира в зависимост от компанията емитент). При привилегированите дялове обикновено се гарантира изплащането на фиксиран дивидент периодично. Той е различен от дивидента при обикновените, който не е точно определен и не е гарантиран. Друго предимство е, че в случай на ликвидация на дружеството, притежателите на привилегировани акции са с приоритет пред тези на обикновени (но все пак са след облигационерите). Привилегированите могат да бъдат с опция за обратно изкупуване – т.е. компанията емитент може да ги изкупи обратно по всяко време (но обикновено срещу премия).

Според някои привилегированите дялове са по-скоро дългов инструмент, отколкото собственост. Съветваме Ви да възприемате този вид ценни книжа като нещо средно между облигациите и обикновените дялове.

Обучение за начинаещи

Ако искате да научите повече за търговията с акции, заповядайте на безплатния обучителен курс „Стани успешен Форекс трейдър“ на БенчМарк Академия, подходящ за хора без опит. На курса ще овладеете основите на търговията с акции и валути и ще придобиете редица специфични умения и знания.

Къде се търгуват акции?

Повечето се търгуват на борси, т.е. места, където продавачите и купувачите договарят цена на сделката. Някои борси са физически офиси, в които сделките се договарят на „пода“ на борсата. Най-вероятно сте виждали снимки, на които брокери ръкомахат, викат и си подават сигнали един на друг. Другият вид търговия е виртуалната, т.е. поръчките се подават електронно.

Знаете ли, че можете да търгувате акции и да натрупайте опит на финансовите пазари без риск от загуба на реални средства, като отворите безплатна демо сметка.

Целта на пазара е да улесни търговията на ценни книжа и да се намали риска на инвестицията. Само си представете колко трудно би било да продадете дяловете си, ако се налагаше да разгласявате навсякъде около Вас, че си търсите купувач. Всъщност фондовият пазар е една доста усъвършенствана система, която свързва купувачите и продавачите.

Преди да продължим, трябва да разграничим първичния и вторичния пазар. Първичният пазар е този, на който се пласират нови емисии ценни книжа (чрез IPO), докато на вторичния пазар инвеститорите търгуват вече издадени ценни книжа без намесата на компании-емитенти.

New York Stock Exchange

Най-престижната фондова борса в света е Ню Йоркската Фондова Борса (NYSE). Тази организация е наричана често „Wall street“ или „The Big Board“. Основана е преди повече от 200 години през 1792 с подписването на Споразумението „Buttonwood“ от 24 брокери и търговци от Ню Йорк. На NYSE се търгуват акциите на най-големите компании в САЩ – General Electric, McDonald’s, Citigroup, Coca-Cola, Gillette и др.

The Nasdaq

Вторият вид борси са виртуалните борси или така  наречения OTC пазар (over-the-counter; извънборсов пазар). Най-известната такава борса е Nasdaq. Тези пазари нямат някакво точно местоположения или брокери, които търгуват на „пода“ на борсата. Търговията се извършва посредством компютър и дилърите контактуват чрез телекомуникационна мрежа. Преди време най-големите компании се търгуваха само на NYSE, а всички останали второкласни – на други борси. Сега на Nasdaq са листвани някои от най-големите технологични компании като Microsoft, Cisco, Intel и Facebook. В резултат на това, Nasdaq стана доста сериозен конкурент на NYSE.

На Nasdaq брокерите имат ролята на маркет-мейкъри за различни акции. Маркет-мейкърът осигурява постоянни котировки Купува и Продава с предварително определен спред, на които трябва да се осигури ликвидност. Те могат да кръстосват поръчки Купува и Продава директно, но обикновено поддържат запас, за да отговорят на изискванията на инвеститорите.

Други борси

Има много други борси разположени почти във всяка една страна по целия свят. Американските пазари несъмнено са най-големите, но все пак те представляват само една част от инвестициите в света. Други два основни финансови центъра са Лондон, с Лондонската Фондова Борса, и Хонконг, с Хонконгската Фондова Борса. В България инвеститорите имат достъп до публично търгувани компании, облигации и други ценни книги чрез Българска фондова борса – София.

Защо се променя цената?

Цените се променят всеки ден в резултат на силите, които движат пазара. Както на повечето пазари, така и на капиталовите, цените се променят в резултат на търсенето и предлагането. Ако повече хора искат да купят дадена акция (търсене) отколкото биха искали да я продадат (предлагане), тогава цената се покачва. И обратното, ако повече хора желаят да продадат дадена акция, отколкото да я купят, тогава ще има по-голямо предлагане, отколкото търсене и цената ще се понижи.

Лесно е да се осъзнае какво представлява търсенето и предлагането. Това, което е по-трудно да се разбере, е какво кара хората да харесват дадена акция, а да не харесват друга. За целта е необходимо да установим кои новини са добри за едно дружество и кои са лоши. Има много отговори на този въпрос. Всъщност всеки инвеститор има своите собствени виждания и стратегии.

Как се оценява една акция

От казаното по-горе се вижда основния принцип – движението на цената на акцията показва как инвеститорите оценяват една компания. Не измервайте стойността на едно дружество с цената на акциите му. Стойността на една компания е пазарната му капитализация, която се равнява на цената на една акция, умножена по броя на издадените.

Например, едно дружество, чиито акции се търгуват по 100 $ едната, и има емитирани 1 милион, има по-висока стойност от друго дружество с цена на акция 5 $ при издадени 5 милиона. (100 $ * 1 милион = 100 милиона $, докато 5 $ * 5 милиона = 25 милиона $). За да усложним допълнително нещата, цената на една акция не отразява само настоящата стойност на дружеството, но и бъдещия ръст, който очакват инвеститорите.

Печалбата – основен фактор

Най-важният фактор, който влияе върху стойността на една компания са печалбите й. В крайна сметка нито една компания не може да оцелее без печалби. Ако се замислите, има смисъл. Ако едно дружество не е на печалба, няма как да остане в бранша. Публичните компании са задължени да публикуват отчетите си на всеки три месеца. Ако едно дружество се представи доста по-добре от очакваното, цената му драстично се повишава. Ако резултатите са разочароващи (по-лоши от очакваното), тогава цената се понижава

Естествено, не само печалбата влияе върху представата на инвеститора за дадена акция (което от своя страна променя цената й). Би било доста лесно, ако нещата стояха по този начин.

Например, по време на „dotcom“ балона, изникнаха десетки интернет компании с пазарна капитализация от милиарди долари без дори да имат и минимални приходи. Както всички знаем, тези стойности не се задържаха и цените на повечето интернет компании се сринаха. Фактът, че цените се промениха толкова много, показва, че има и други фактори, освен настоящите приходи, които влияят на акциите. Инвеститорите са установили стотици такива променливи, коефициенти и индикатори.

От какво се влияе цената

И така, защо цената на акциите се променя? Най-добрият отговор е, че никой не знае със сигурност. Единственото, което знаем, е, че са много волатилни и могат да променят цената си изключително бързо.

Важните неща, с които трябва да сте запознати по темата, са следните:

  • На най-основно ниво, търсенето и предлагането определят цената.
  • Цената, умножена по броя емитирани дялове (пазарна капитализация), е пазарната стойност на едно дружество. Безсмислено е просто да се сравнят цените на две компании.
  • На теория, оценката на инвеститорите за дадено дружество се базира основно на печалбата му, но има и други индикатори, които се използват, за да се предскаже цената на акциите.

Запомнете, че цената се влияе от настроението, мнението и очакванията на инвеститорите.

Съществуват много теории, които се опитват да обяснят движението на пазара. За съжаление обаче, няма такава теория, която да обясни всичко.

Покупка на акции чрез посредник/брокер

Най-често срещаният начин за покупка е чрез посредник /брокер/. Има два вида брокерски услуги. Едната е чрез брокерски договор – търгувате през терминал с помощта на брокер, който сключва сделките по Ваше нареждане.

Другият начин за търгуване е чрез интернет-базирани платформи (като например платформата BG Trader).

На Уолстрийт „биковете“ и „мечките“ са във вечна борба помежду си. Ако все още не сте чували тези термини, когато започнете да инвестирате несъмнено ще се сблъскате с тях.

Биковете

„Бичи“ пазар се наблюдава, когато всичко свързано с икономиката се развива добре – хората лесно намират работа, брутният вътрешен продукт (БВП) расте и цените се повишават, т.е. – всичко е оптимистично. Да си изберете акция по време на „бичи“ пазар е лесно, тъй като всичко е нагоре. „Бичите“ пазари обаче, не могат да продължат вечно и понякога това може да доведе до опасни ситуации, в които акциите стават надценени. Ако един човек е оптимистично настроен и вярва, че те ще растат, той се нарича „бик” и се казва, че има „бичи” стил на поведение.

Мечките

„Мечи“ пазар се наблюдава, когато икономиката се развива зле, рецесията взима застрашителни размери и цените падат. При „мечия“ пазар инвеститорите много трудно могат да преценят кои са доходни. Едно от решенията в подобна ситуация, когато акциите падат, e да се използват къси продажби. Друга стратегия е да стоите настрана до момента, в който не прецените, че „мечият“ пазар е към края си, и тогава да купувате в очакване на „бичи“ пазар. Ако един човек е песимистично настроен и вярва, че те ще падат, той се нарича „мечка” и се казва, че има „мечи” стил на поведение.

Изключителни условия за търговия с акции

БенчМарк предлага онлайн търговия с акции на над 50 водещи световни компании от Европа и САЩ, като Apple, Amazon, Facebook, Coca Cola, Google, Tesla, Citigroup, BMW и други. Акциите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader. Търгувайте без минимални комисиони и при цени в реално време, без изискване за борсов абонамент. Повече информация можете да намерите в страница условия за търговия.

СПОДЕЛЕТЕ: