Технически индикатори

Всички технически индикатори са много важни за инвеститорите. Те изследват промяната в цената и я превеждат във формат, който е по-лесен за разбиране. Инвеститорите взимат решения за покупка и продажба благодарение на технически индикатори. Трейдърите сами избират кои технически индикатори подхождат най-много на стила им на търговия. Всички технически индикатори са базирани на математически уравнения, които дават определени интерпретации на данните, нанесени на графика. Пример за това е пълзящата средна (Moving Average), калкулираща средната цена, като след това представя резултата на графиката, като линия.

Технически индикатори - Moving Average

Графика 1

Една от основните слабости е, че те отразяват исторически данни и има известен лаг (забавяне във времето) между реалната цена в момента и индикатора. Въпреки това всички технически индикатори предоставят ценна информация.

Има три основни категории технически индикатори:

 • Трендови индикатори
 • Осцилиращи индикатори
 • Индикатори за обема на търговия

Трендови индикатори

Трендовите индикатори са вид технически индикатори, които следят тренда при цената. Трейдърите правят най-сериозните си печалби при трендови движения. Важно е да се различава трендът от консолидацията във възможно най-кратък период. Повечето трейдъри се стараят да инвестират малко след като трендът е започнал и да приберат печалбата малко след неговия край.

Следните технически индикатори са сред най-популярните в тази група:

 • Пълзяща средна (Moving Average)
 • Криви на Болинджър (Bolinger bands)

Пълзяща средна (Moving Average)

Пълзящата средна се приема като най-фундаментален трендови индикатор. Той показва както посоката на движение на инструмента, така и потенциалните нива на подкрепа или съпротива.

Как е конструирана средната?

Изчислява се по следния начин: формулата събира всички стойности на затваряне за конкретен брой (период) свещи, разделя ги на броя и се получава средностатистическа стойност, която е една точка от цялата пълзяща средна. Цялостният резултат е сравнително изгладена линия, която минава през тези точки, следяща движението на цената (виж Графика 1).

Може да се повлияе на изгледа на индикатора като се пренастрои времевата рамка, използвана за осреднената цена при затваряне. При кратките периоди Moving average изглежда по-динамична. При по-дълги периоди тя се изглажда поради сравнително по-малкото резки промени в цената.

Графика 2

Силни страни на Moving average

 • Идентифицира простите трендове
 • Гъвкава е и може да се наглася, така че да отразява както краткосрочни, така и дългосрочни периоди

Слаби страни на Moving average

 • Следва цената на пазара със забавяне. Данните при изчисляването са исторически, което невинаги е показател за очакванията в бъдеще
 • При консолидиращи пазари и пазари „в канал” не може да даде ясни нива на подкрепа и съпротива

Криви на Болинджър (Bollinger bands)

Bollinger bands е трендови индикатор, който е кръстен на създателя си Джон Болинджър. Той показва както посоката, така и волатилността на цената. Самият индикатор се състои от две Bollinger bands, от горната и долната страна на една Moving average.

Как са конструирани Bollinger bands?

Bollinger bands стандартно са базирани на 20-дневната moving average. Стандартното отклонение е статистически термин, който в случая измерва отклонението на различните цени на затваряне спрямо осреднената цена на затваряне. Горната част е на две стандартни отклонения над 20-периодната Мoving average. Долната част е на две стандартни отклонения под 20-периодната Мoving average (виж Графика 2).

Следователно, 20-периодният Bollinger band показва на трейдърите колко волатилна е била цената на затваряне през последните 20 периода. Когато цената е много волатилна, горната и долната линия ще се разширят. Когато цената се задържи в тесен рейндж, линиите ще се стеснят.

Технически индикатори - Bollinger Bands

Графика 3

Силни страни на Bollinger bands

 • Помагат при идентифицирането на тренда
 • Помагат при идентифицирането на волатилността на пазара

Слаби страни на Bollinger bands

 • Следват цената на пазара с известен лаг. Данните при изчисляването са исторически, което невинаги е показател за това, какво може да се очаква в бъдеще
 • Двете линии, противно на всеобщото убеждение, не представляват нива на подкрепа и съпротива

Осцилиращи индикатори

Осцилиращите индикатори са вид технически индикатори, които се движат нагоре и надолу, докато цените се покачват и падат. Осцилиращите индикатори могат да Ви помогнат да определите колко силен е текущият тренд на движение. С тези технически индикатори можете да определите и дали този тренд е в опасност от изгубване на силата на движението и обръщане на посоката.

Когато осцилиращ индикатор се придвижи прекалено високо, търгуваният инструмент е свръхкупен. Свръхкупен означава, че твърде много участници са купили и няма достатъчно купувачи, останали на пазара, за да продължат да придвижват цената нагоре. Това показва, че цената е изложена на риска да загуби силата на движение и да обърне посоката или да навлезе в странично движение.

Когато осцилиращ индикатор се придвижи прекалено ниско, търгуваният инструмент е свръхпродаден (т.е. твърде много участници са продали и няма достатъчно продавачи, останали на пазара, за да продължат да придвижват цената надолу).

Ще разгледаме следните технически индикатори в тази група: 

 • Commodity channel index (CCI)
 • Moving average convergence divergence (MACD)
 • Momentum
 • Relative Strength Index (RSI)

Commodity channel index (CCI)

CCI е осцилиращ индикатор, разработен от Доналд Ламбърт, който може да Ви покаже колко бичи или мечи са настроени трейдърите и оценява силата на тези настроения.

Като използвате CCI, можете да видите волатилността, така както я виждате с използването на Bollinger bands. CCI обикновено е разположен под ценовото изображение на графиката.

Как се конструира CCI?

CCI е базиран както на средната стойност на минали ценови движения, така и на това, колко дълго са останали тези ценови движения встрани от средната стойност. По този начин дават индикация на трейдърите за това колко волатилни са били тези ценови движения.

В случай че средната цена се повишава, то CCI също ще се придвижи нагоре. Колко бързо се движи индикаторът CCI зависи от волатилността. Ако това движение е волатилно, то CCI ще се покачи по-бързо. Ако движението не е толкова волатилно, тогава CCI ще се покачва по-бавно.

В случай че средната цена се понижава, ситуацията е аналогична, но в обратната посока.

Стойността на CCI се движи нагоре, надолу, пресича 100, нула и (-100) в процеса на преминаване през различните цикли в неговото развитие (виж Графика 4).

Технически индикатори - CCI

Графика 4

Силни страни на CCI
 • Помага за идентифициране на волатилността
 • Помага за идентифициране на потенциални точки на обръщане на движението на цената
 • Помага за потвърждаване на силата на движение на текущ тренд
Слаби страни на CCI
 • Изостава от пазара, защото използваните данни за изчисляване на CCI са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще
 • Не може да гарантира точките на обръщане на движението

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

MACD е осцилиращ индикатор, разработен от Джералд Апел. Той индикира промените в моментума (инерцията) на търговия от бичи към мечи и обратно. MACD може също да покаже кога трейдърите преминават границите за свръхкупен или свръхпродаден пазар, което обикновено води до обръщане на трендa.

Как се конструира MACD?

MACD е базирана на група от пълзящи средни и отношението между тях. Стандартната MACD разглежда връзката между 12-периодната и 26-периодната експоненциална пълзяща средна. MACD разглежда специфично разстоянието между тези две пълзящи средни.

В случай че 12-периодната пълзяща средна е над 26-периодната, тогава линията на MACD ще бъде в положителна територия. В случай че 12-периодната пълзяща средна е под 26-периодната, тогава линията на MACD ще бъде в отрицателна територия (виж Графика 5). Линията на MACD е придружена и от сигнална линия (Trigger line). Тази линия е 9-периодна експоненциална пълзяща средна на линията MACD.

Технически индикатори - MACD

Графика 5

Силни страни на MACD
 • Помага за идентифициране на промяна на инерцията на движението на цената
 • Помага за потвърждаване на силата на движение на текущ тренд
Слаби страни на MACD
 • Изостава от пазара, понеже данните, които използва за изчисляване на MACD, са исторически, което не отразява задължително това, което ще се случи в близко бъдеще
 • Може да генерира фалшиви сигнали

Momentum

Техническият индикатор на Momentum измерва промяната на цената на финансовия инструмент за определен период от време. Съществуват няколко основни начина за използване на индикатора:

1. Може да се използва като осцилатор, който следва посоката на тренда, както е при Moving Average Convergence/Divergence. В този случай сигналът за купуване възниква, когато индикаторът Momentum образува дъно и започва да расте. Сигналът за продаване се образува, когато този индикатор образува връх и започва да пада. За по-прецизно определяне на моментите на обръщане на индикатора може да се използва неговата къса пълзяща средна.

Ако индикаторът достига прекалено високи стойности и след това се обръща надолу, това означава, че цените ще продължат да се покачват. Позициите обаче трябва да се отварят (или затварят), само ако цените потвърдят сигнала на индикатора.

2. Може да се използва като изпреварващ индикатор. Този начин се състои в това, че крайната фаза на възходящия тренд обикновено се съпровожда от стремителен ръст на цените (защото всички вярват, че трендът ще продължи), докато краят на низходящия тренд обикновено се съпровожда от рязкото им падане (защото всички пазарни участници започват да затварят позициите си).

Приближаването на тренда към най-високата си точка се съпровожда от рязък скок на индикатора Momentum. След това той започва да пада, докато цените продължават да растат или се движат хоризонтално. По същия начин в най-ниската точка на пазара индикаторът Momentum започва рязко да пада, а след това се обръща нагоре, преди цените да започнат да растат. И в двата случая се образуват разминавания между индикатора и цените.

Графика 6

Пресмятане:

Индикаторът Momentum се определя като съотношение между днешната цена и цената за предишните n периода:

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i – n) * 100

Където: CLOSE (i) — цената на затваряне на текущия бар CLOSE (i – n) — цената на затваряне на предишните n-бара

Relative Strength Index (RSI)

Техническият индикатор Relative Strength Index представлява осцилатор, който следва посоката на цената и се колебае в диапазона 0-100. Индикаторът Relative Strength Index е бил създаден от У. Уайлдър, който препоръчва да се използва неговия 14-периоден вариант. Широко разпространени са също така 9 и 25-периодните технически индикатори. Един от най-известните методи за анализ на индикатора Relative Strength Index се състои в търсене на разминавания между RSI и цената, при които цената образува нов връх, а RSI не успява да пробие нивото на предишния си връх. Такова разминаване показва, че движението на цените може да се обърне. Ако индикаторът се обърне надолу и падне под дъното си, това означава, че е настъпил краят на т. нар. неуспешно обръщане (failure swing). Обикновено това неуспешно обръщане се смята за потвърждение на скорошно обръщане на цените.

Индикаторът Relative Strenght Index включва следните сигнали:

Върхове и дъна

Върховете на индикатора Relative Strength Index обикновено се образуват над 70, а дъната — под 30, при което те обикновено изпреварват образуването на върхове и дъна върху ценовата графика.

Графични фигури

Relative Strength Index често образува такива графични фигури, като ”глава и рамене” или триъгълници, които върху ценовата графика могат и да не се показват.

Неуспешно обръщане (пробив на нивото на подкрепа или съпротива)

Това се случва, когато Relative Strength Index се покачи над предишния връх или се понижи под предишното дъно.

Нива на подкрепа и съпротива

Нивата на подкрепа и съпротива се отбелязват по-отчетливо върху графиката на индикатора Relative Strength Index, отколкото върху ценовата графика.

Разминавания

Както е посочено по-горе, разминаванията се образуват, когато цената достига нов връх (или дъно), който не се потвърждава с нов връх (дъно) върху графиката на RSI. В този случай обикновено настъпва ценова корекция по посока на движението на индикатора Relative Strength Index.

Технически индикатори - RSI

Графика 7

Пресмятане:

RSI = 100 – (100 / (1 + U / D))

Където: U — средната стойност на положителните ценови промени D — средната стойност на отрицателните ценови промени

Технически индикатори за обем

В следствие на факта, че валутната търговия се извършва на междубанков пазар, а не на централизирана борса, не е налична информация за обема на валутните трансакции. Без данни за обема не могат да се извлекат технически индикатори за обем. Поради тази причина не използваме технически индикатори за обем във FOREX търговията.

Accumulation/Distribution

Линията на accumulation/distribution е индикатор за обем търговия, разработен от Марк Чайкин, който показва кумулативния поток от пари общо в и извън една акция. Accumulation/distribution линията може също така да покаже кога движението на цената на една акция не е подкрепено от увеличен обем, което обикновено се отразява в обръщане на тренда.

Линията на accumulation/distribution обикновено се изобразява под ценовата линия на една графика.

Как се конструира линията accumulation/distribution?

Линията accumulation/distribution е подобна на линията на on balance volume, но при изчислението й има една съществена разлика: тя не разглежда ценовите движения през текущия период за търговия във връзка с ценови движения в предишни периоди. Докато on balance volume се изчислява на база на това, къде е затворила цената на акцията през днешния ден сравнено с това къде е затворила тя през предходния ден, при accumulation/distribution линията се конструира чрез определяне на това къде цената на акцията е затворила във връзка със средната стойност за ценовото движение през този период.

В случай че цената на акцията затвори над средната стойност, то ние добавяме стойност между 0 и 1 към натрупаната стойност на линията Sccumulation/distribution. В случай че цената на акцията затвори под средната стойност, ние ще извадим стойност между 0 и 1 от натрупаната стойност на линията accumulation/distribution.

Например, ако цената на една акция затвори на върха за този период на търговия, ще добавим 1 към натрупаната стойност на линията accumulation/distribution. В обратният случай, ако цената на акцията затвори на дъното за този период на търговия, ще извадим 1 от натрупаната стойност на линията accumulation/distribution.

Свързването на всички точки с данни за accumulation/distribution дава гладка линия, която показва, как обемът търговия е или не е подкрепил ценовото движение на акцията (виж Графика 8).

Графика 8

Потвърждения от accumulation/distribution

Трейдърите винаги искат да знаят дали даден тренд или обръщане на тренд имат силата да продължат движението в същата посока. Линията accumulation/distribution може да Ви помогне да определите дали дадено ценово движение има достатъчно сила, за да продължи натиска в същата посока.

Положителни потвърждения – линията accumulation/distribution може да даде положителни потвърждения както за възходящи, така и за низходящи трендове. В случай че accumulation/distribution е във възходящ тренд, а линията на цената на акцията също е във възходящ тренд, трябва да имате предвид, че има силна подкрепа от страна на покупки за възходящия тренд на цената. В случай че accumulation/distribution е в низходящ тренд, а линията на цената на акцията също е в низходящ тренд, трябва да имате предвид, че има силна подкрепа от страна на продажби за низходящия тренд на цената.

Отрицателни потвърждения – линията accumulation/distribution може да даде отрицателни потвърждения както за възходящи, така и за низходящи трендове. В случай че accumulation/distribution е в низходящ тренд, а линията на цената на акцията е във възходящ тренд, трябва да имате предвид, че има слаба подкрепа от страна на покупки за възходящия тренд на цената. В случай че accumulation/distribution е във възходящ тренд, а линията на цената на акцията е в низходящ тренд, трябва да имате предвид, че има слаба подкрепа от страна на продажби за низходящия тренд на цената.

Силни страни на линията accumulation/distribution

При изчисляването му не се разчита само на ценовото движение. Също така помага при потвърждаването на силата на настоящия тренд.

Слаби страни на линията accumulation/distribution

Има закъснение след пазара, защото данните, които се използват за изчислението на индикатора са исторически стойности, които не е задължително да отразяват какво ще се случи в бъдещ момент, поради което може да даде фалшиви потвърждения.

ATR

Average True Range (ATR) е технически индикатор, показател на волатилността на пазара. Въведен е за първи път от Уелс Уайлдър. Този индикатор и до днес се използва като съставна част на много други индикатори и търговски системи.

В началото на търговската сесия индикаторът Average True Range често достига високи стойности след стремително падане на цените, което е било предизвикано от масирани продажби. Ниските стойности на индикатора обикновено съответстват на продължителни периоди на хоризонтално движение, които се наблюдават във връхните точки на пазара, както и по време на консолидация.

Този индикатор може да се интерпретира въз основа на същите правила, които се използват и при другите индикатори на волатилността. Принципът на прогнозиране с помощта на Average True Range се формулира по следния начин: колкото е по-висока е стойността на индикатора, толкова е по-висока е вероятността за обръщане на тренда; колкото е по-ниска неговата стойност, толкова по-слаба е посоката на тренда.

Графика 9

 

Пресмятане:

Действителният диапазон (True Range) е най-голямата от следните три величини:

 • Разликата между текущия максимум и минимум
 • Разликата между предишната цена на затваряне и текущия максимум
 • Разликата между предишната цена на затваряне и текущия минимум

Индикаторът на средния действителен диапазон (Average True Range, ATR) представлява пълзяща средна на стойностите на действителния диапазон.

Oще по темата технически индикатори

Стани успешен форекс трейдър – безплатен обучителен курс

Форекс стратегии – Как да изберем най-добрата?

СПОДЕЛЕТЕ: